Обществена поръчка

Институт за гората обявява обществена поръчка на тема „Доставка на безпилотно летателно средство в комплект с оборудване”

Повече информация и документи може да намерите ТУК

Защита на дисертационен труд – Ивайло Иванов Марков

Докторант на самостоятелна подготовка: Ивайло Иванов Марков
НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Нормиране и планиране на дърводобива“ (научна
специалност „Лесоустройство и таксация“)
Научен консултант: проф. дсн Евгени Димитров – Лесотехнически университет (пенсионер)

Повече информация ТУК

Покана за получаване на образователната – ас. Пламен Станков Глогов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

ас. Пламен Станков Глогов

докторант на самостоятелна подготовка към Института за гората – БАН
научна специалност „Лесовъдство вкл. Дендрология”

Тема на дисертацията: „Проучване на висшата флора и анализ на дендрофлората на Лозенска планина“

Научен ръководител: доц. д-р Александър Делков – Институт за гората – БАН
Научен консултант: доц. д-р Доля Павлова – СУ „Св. Климент Охридски“

Дата и място на защитата: 17.01.2018 г., 11:00 ч., Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“, ИГ-БАН, бул. „Св. Кл. Охридски“, 132
Материалите по защитата са публикувани на сайта на ИГ-БАН. Link