Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в брой 44 на Държавен вестник от 04.06.2019 г., за заемане на
академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско
стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация”, за нуждите на
секция Лесовъдство и управление на горските ресурси към ИГ-БАН
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ангел Атанасов Ферезлиев
Научно жури:
1. доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) председател
2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
3. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН), рецензент
4. доц. д-р Татяна Станкова (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН)
6. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ)
7. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ)

Материали по процедурата:
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Резюмета
5. Справка приноси
6. Хабилитационна справка
7. Рецензия на акад. Александър Александров BG EN
8. Рецензия на проф. дсн Христо Цаков BG EN
9.Становище на проф. д-р Милко Милев BG EN
10. Становище на проф. д-р Александър Ташев BG RU
11. Становище на доц. д-р Ивайло Величков BG EN
12. Становище на доц. д-р Татяна Станкова BG EN
13. Становище на доц. д-р Ивайло Марков BG EN
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.11.2019 г. от
10.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Кл. Охридски“
132, София


Конкурс, обявен в бр. 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник
Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесоустройство и таксация“ за нуждите на секция „Лесовъдство
и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Иванов Марков
Научно жури
1. проф. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – председател, становище
2. проф. дн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН) – становище
3. проф. дн Христо Цаков (ИГ-БАН) – становище
4. проф. дн Сотир Глушков (ИГ-БАН) – становище
5. проф. дн Христо Шехтов (ЛТУ) – рецензия
6. проф. дн Евгени Димитров (ЛТУ) – рецензия
7. проф. дн Георги Тасев (ЛТУ) – становище
Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета на публикациите
Рецензия проф. дн Христо Шехтов
Рецензия проф. дн Евгени Димитров
Становище проф. дн Иван Ц. Маринов
Становище проф. дн Георги Георгиев
Становище проф. дн Христо Цаков
Становище проф. дн Сотир Глушков
Становище проф. дн Георги Тасев
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.09.2018 г. от 10:30
часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“
№132, София.


Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник
Професионално направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: „Горски култури, селекция и семепроизводство“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мария Христова Глушкова

Научно жури
доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – Председател
акад. Александър Александров (ИГ-БАН)
проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
проф. д-р Милко Милев (ЛТУ)
проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ)
доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета

Рецензия акад. Александър Александров
Рецензия проф. д-р Милко Милев
Становище проф. дсн Иван Ц. Маринов
Становище проф. д-р Николина Цветкова
Становище доц. д-р Емил Попов
Становище доц. д-р Веселка Гюлева
Становище доц. д-р Петър Желев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.10.2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 18 от 08.03.2016 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „ Лесовъдство (вкл. Дендрология), за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Величков Величков

Научно жури:

проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН) – председател

акад. Александър Александров (ИГ-БАН)

проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)

проф. д-р Милко Милев (ЛГУ)

доц. д-р Васил Стипцов (ЛТУ)

доц. д-р Георги Костов (ЛТУ)

доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:

Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета
Рецензия акад. Александър Александров
Рецензия доц. д-р Васил Стипцов
Становище проф. дсн Иван Ц. Маринов
Становище проф. дсн Христо Цаков
Становище проф. д-р Милко Милев
Становище доц. д-р Георги Костов
Становище доц. д-р Петър Желев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 7 септември 2016 г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Института;

Обявата е със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” в бр.18 /08.03.2016 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132

Деловодство: Тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705