Конкурси за професор

Конкурс, обявен в брой 44 на Държавен вестник от 04.06.2019 г., за заемане на академичната длъжност “професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание”, за нуждите на секция Горска екология към ИГ-БАН
Кандидат по конкурса: доц. д-р Миглена Кирчева Жиянски

Научно жури:

1. проф. дн Иван Маринов (ИГ-БАН) председател
2. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН), рецензент
3. проф. дн Росица Петрова (ЛТУ), рецензент
4. проф. д-р Светла Костадинова (АУ, Пловдив), рецензент
5. акад. Александър Александров (БАН)
6. проф. д-р Христина Янчева (АУ, Пловдив)
7. доц. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН)

Материали по процедурата:

1. Автобиография
2. Справка самооценка
3. Списък и класификация на публикациите
4. Справка за приносите
5. Списък с цитиранията
6. Резюмета на български и английски език
7. Рецензия на проф. д-р Мария Соколовска BG EN
8. Рецензия на проф. дн Росица Петрова BG EN
9. Рецензия на проф. д-р Светла Костадинова BG EN
10. Становище на акад. Александър Александров BG EN
11. Становище на проф. д-р Христина Янчева BG EN
12. Становище на проф. дн Иван Маринов BG EN
13. Становище на доц. д-р Маргарита Георгиева BG EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.11.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Кл. Охридски“ 132, София


Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 26 от 01.04.2016 г., за заемане на академичната длъжност “професор” в професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесина“, за нуждите на секция «Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН.
Кандидат по конкурса: доц. дтн Сотир Петров Глушков
Научно жури:
1. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН) – председател
2. чл.-кор. дтн Христо Белоев (Русенски университет „Ангел Кънчев“)
3. проф. дтн Георги Тасев (ЛТУ)
4. проф. дтн Динко Динев (Бургас)
5. проф. д-р Михо Михов (ССА)
6. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
7. доц. д-р Груд Попов (ИГ-БАН)

    • Материали по процедурата:

Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета
Рецензия чл.-кор. дтн Христо Белоев
Рецензия проф. дтн Георги Тасев
Рецензия проф. дтн Динко Динев
Становище проф. дсн Христо Цаков
Становище проф. д-р Михо Михов
Становище проф. д-р Мария Соколовска
Становище доц. д-р Груд Попов

    Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14 септември 2016 г. (сряда) от 10,30 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесина“ – 1 (един) брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Института
Обявата е със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” в бр.26 /01.04.2016 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132

Деловодство: Тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705