Мисия

Мисия

Мисията на Института за гората се състои в провеждане на фундаментални и научно- приложни изследвания на горските екосистеми, изпълняващи ключова роля в околната среда както в нейната цялост и ненарушеност, така също в условия на антропогенни въздействия, включително смекчаване на последствията от климатичните промени. Институтът за гората създава теоретичната и научна основа за практически решения във връзка с лесовъдските системи за стопанисване, горски генетични ресурси, опазване на горите, защита от ерозия и наводнения, както и подпомагане формирането на политики и законодателство по опазване на горите и природата.
Основавайки се на връзката между традиции и иновации в горското стопанство и биологичните науки, както и на приоритетите на Българската академия на науките, специфичните научни дейности на Институт за гората включват:
• проучване структурата, функционирането и адаптирането на горските екосистеми към климатичните промени и други естествени и антропогенни въздействия;
• разработване на програми за екологосъобразно стопанисване и ползване на горите и продуктите от тях;
• изучаване на биологичните ресурси и опазването на горската флора и фауна
Натрупаните знания в отделните звена подпомагат разработването на мерки и подходи на екологосъобразното и устойчиво управление на горите чрез които се минимизират негативните екологични последици. Институтът провежда обучение на докторанти, организира курсове за повишаване на квалификацията на специалисти в областта на екологията и горското стопанство. Широко е застъпена и експертната дейност. Учени от института са канени като консултанти, рецензенти и експерти в различни проблемни и експертни съвети, както и при разработване на нормативни документи.
Институтът за гората притежава развита научна инфраструктура, обезпечаваща провеждането на съвременни изследвания: лаборатории със съвременна научна апаратура, опитни бази и стационарни обекти, мониторингова мрежа, информационен център и библиотека. Популяризирането на научните резултати става чрез издаването на 2 научни списания (“Наука за гората” – на български и английски език, „Silvа balcanica“ – на английски език), организиране и провеждане на научни конференции, симпозиуми и семинари.

Приоритетни направления

Изследователската дейност на Института за гората е насочена в следните основни приоритетни направления:

  • Биологично разнообразие в горската флора и фауна, генетични ресурси – особености, разпространение и възможности за опазване и използване.
  • Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към климатични промени.
  • Мониторинг, опазване и възстановяване на горите.
  • Лесовъдски и социално-икономически основи за устойчиво и многофункционално управление и ползване на горските ресурси.