Защита на дисертационен труд – ас. Севдалин Вергилов Белилов

Задочен докторант: ас. Севдалин Вергилов Белилов

НСЗ: Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Насекоми-ксилофаги по видове от род Pinus и въздействието им за съхненето на култури в Ихтиманска Средна гора“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Повече информация можете да намерите в секция КОНКУРСИ/Защита на дисертации или използвате този линк

Конкурси доцент и главни асистенти

Институтът за гората – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: 

доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендрология“ – един;

главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един; 

главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация“ – един,  всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 103/12.12.2023 г. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.
Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 12.02.2024 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).

Финална конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”Финална конференция

На 27.11.2023 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Финалната конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките и Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“.

На конференцията ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати.

Програма на конференцяита можете да намерите ТУК (PDF 292 KB)

Международната конференция “Гори без граници”

Международната конференция по повод 95 години Институт за гората при Българска академия на науките се състоя в периода 19-21 октомври 2023 г. в Гранд Хотел Астория. Конференцията премина под надслов “Гори без граници” и обедини водещи учени, изследователи и международни експерти, които споделиха най-новите изследвания, програми и политики в областта на горското стопанство, екологията и екосистемните услуги.

Свалете книга с абстрактите от тук ( PDF 5MB )

На официалното откриване приветствия поднесоха ръководители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров”, Съюза на учените в Бългаия и др. Поздравителни адреси са получени още от Научния секретар на направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология” към Българска академия на науките, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, Аграрен университет, Дирекция “Природен парк Витоша”, Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, Дирекция “Национален парк Рила”.

Read More…