Удължаване на срока за подаване на документи за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ бр. 28/23.03.2020 г.), и заповед № 35/09.04.2020 г. от и.д. Директор на Центъра за обучение на БАН, се променят соковете за подаване на документи и за провеждане на изпитите в допълнителния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г., както следва:

  1. Крайният срок за подаване на документите в Деловодството на Институт за гората е 19.05.2020 г.
  2. Изпитите ще се проведат:
    – по специалността от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г.
    – по чужди езици от 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г.

Публичната защита на дисертационен труд – Петър Илиев Димов

Редовен докторант: маг. Петър Илиев Димов

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоите“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: проф. д-р Цветан Златанов

Дата и място на защитата: Във връзка с въведеното извънредното положение в страната, като превантивна мярка срещу разпространението на респираторни заболявания от типа на COVID-19 се отлага насрочената за 27.04.2020 г. публичната защита на дисертационния труд.

Повече информация може да намерите ТУК

Отложена защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Във връзка с въведеното извънредното положение в страната, като превантивна мярка срещу разпространяването на респираторни заболявания от типа на COVID-19 се отлага насрочената за 15.04.2020 г. публичната защита на дисертационен труд “Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман” отдокторант на самостоятелна подготовкаас. Ели Павлова-Трайковаза придобиване на образователната и научна степен “доктор”.
Защитата на дисертационния труд ще се състои след отмяна на въведеното извънредно положение.

Публична защита на дисертационен труд – Ели Димитрова Павлова-Трайкова

Докторант на самостоятелна подготовка: Ели Димитрова Павлова-Трайкова

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Дата и място на защитата: 15.04.2020 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК