Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 44/04.06.2019 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за заемане на академични длъжности в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

– един конкурс за “професор” по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност “Почвознание” за нуждите на секция “Горска екология”;

– един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “Лесоустройство и таксация” за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси”

Срок за подаване на документите – 04 Aвгуст 2019 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са
публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

Награда – гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев

На 29.05.2019 г., по случай откриването на монумент на лесовъдската памет и във връзка с 58-та годишнината от смерча в Западните Родопи, гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев (Опитна база за иглолистните гори, ИГ-БАН, гр. Велинград) беше награден с почетна грамота за принос и заслуги към ДГС “Селище”. В подкрепа на идеята и каузата на лесовъдското дело, от името на Институт за гората – БАН беше подарена Японска спирея “Голден принцес” (Spiraea japonica Golden princess).

Покана – Работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки

Във връзка с реализацията на проект „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“, Ви каним да участвате в Първата национална работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки, която ще се състои на 12 юни 2019 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски. През 2020 година България ще бъде домакин на Европейска работна среща на същата тема. Проектът цели да подпомогне изграждането на капацитет в картиране и оценка на включването на интегрирани сметки за природния капитал и екосистемите в системата от национални сметки на Република България

Партньори по проекта от българска страна са Изпълнителната агенция по околна среда, Националния статистически институт и научен колектив от НИГГГ – БАН, заедно с колеги от СУ „Кл. Охридски“ и Института по гората – БАН. Деветнайсет европейски партньора от 10 страни-членки на ЕС участват в проекта, ръководен от Университета във Вагенинген, Нидерландия и финансиран пряко от Европейската комисия.

Програмата на работната среща, както и допълнителна информация относно проекта можете да получите от неговия сайт: http://www.ecosystemaccounts.org/home/maia.jsp

Покана – Интерактивен семинар

Имаме удоволствието да Ви поканим на интерактивен семинар за обсъждане на въпроси свързани със загубата на биоразнообразие и други проблеми на околната среда.

Защо природата е важна за нас? Какво общо помежду си имат замърсяването, микро-пластмасите, климатичните промени и загубата на биоразнообразие? Какво бихме могли да направим, за да се справим с тези проблеми? – това са част от въпросите, които ще дискутираме в рамките на уъркшопа.

Чрез резултатите от този семинар се надяваме на открием начини за подобряване на следващата стратегия на ЕС за биоразнообразие след 2020 като средство за спиране на загубите в заобикалящата ни среда.
Не се изискват никакви предварителни познания за политиката по околна среда и свързаните инициативи на Европейския съюз.

Пълната програма може да намерите ТУК

Дата: 7 юни 2019, 16.30-18.00
Място: Институт за гората – БАН, зала „акад. Борис Стефанов“
Бул. „Св. Климент Охридски“ 132