Десети научен семинар на ИГ-БАН

10 декември 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България

Прогарама с постери, подредени по номер на сесия, можете да намерите ТУК

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград към Институт за гората при БАН, със седалище и адрес гр.  Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44, както следва:

Стаи № 1, 2 и 3, с обща площ 49 кв. м.

Минимална месечна наемна цена: 147 Евро (без ДДС).

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 09.12.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 11.12.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

Публична защита на дисертационен труд – Лора Кирова

Редовен докторант: Лора Николаева Кирова

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Влияние на промените в земеползването върху акумулацията на въглерод в екосистеми от района на Средна Стара планина“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Дата и място на защитата: 30.11.2020 г. (понеделник), от 11:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За online присъствие на защитата може да изпозлвате следният линк: https://meet.google.com/xac-zgiy-hgh

Read More…

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИ ОТ ЦЕННИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ ПО ПРОЕКТ „ЗА ВСЕКИ СПАСИЛ ДЪРВО” (FOREST)

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme
CCI Number 2014TC16I5CB007

Нова интересна дейност, свързана с опазването на биоразнообразието и хабитатите в горите, събра младежите от проект „FOREST”. В периода 23-25.10.2020 г., те посетиха две приказно красиви места – Природен парк „Небесните пасбища“, с. Осиковица и буковите гори край Етрополския манастир, за да се запознаят с редица ценни растителни видове и да помогнат за възстановяването на техните популации. С помощта на експерти учени и преподватели по ботаника, генетика и лесовъдство, младежите получиха важни знания относно основните национални и европейски нормативни документи, свързани с природозащитния статут на растения и техните полезни функции и свойства (средообразуващи, горскостопански, лечебни, медоносни и др.). Участниците в проект FOREST научиха кои са методите за съхраняване на генетичното разнообразие exsitu, insitu и др.). На терена, под ръководството на ескпертите, те разпознаха 10 от най-ценните растителни вида и успяха да увеличат популациите на 7 от тях с повече от 300%. Използван беше посадъчен материал от други находища на тези видове, в които числеността им е по-висока. Паралелно със засаждането на луковиците и коренищата, младежите идентифицираха потенциалните рискове и заплахи за популциите и отбелязаха с табели местонаходжеднията на популациите. Координатите им бяха отбелязани върху карти на находищата на ценните видове в района на Етропоския манастир и „Небесните пасбища“. Младежите спомогнаха за опазване на следните видове: в Природен парк „Небесните пасбища”, с. Осиковица:

Read More…