Нови конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 55/28.6.2024 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за заемане на академични длъжности:

  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един конкурс за “професор” по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност “Екология и опазване на екосистемите” за нуждите на секция “Горска генетика, физиология и култури”;
  • в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “Горски култури, селекция и семепроизвдство” за нуждите на секция “Горска генетика, физиология и култури”.

Срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на 28.8.2024 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Институт за гората. Справки: Научен секретар (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, гр. София, бул. “Св. Климент Охридски” №132.

ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Влияние на климата върху горите“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Димитър Петров Димитров на 24.06.2024 г. (понеделник) от 13:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

Нови конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 48/7.6.2024 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за заемане на академични длъжности:

  • в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един конкурс за “професор” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси”;
  • в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина  – един конкурс за “главен асистент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите” за нуждите на секция “Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна”;
  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един конкурс за “главен асистент” по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност “Екология и опазване на екосистемите” за нуждите на секция “Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна”;

Срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на 7.8.2024 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Институт за гората. Справки: Научен секретар (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, гр. София, бул. “Св. Климент Охридски” №132.

Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Димитър Петров Димитров

Повече информация можете да намерите в раздел Конкурси

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 27.05.2023 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.