Проект

Проект “Повишаване на горна граница на гората в резерват Царичина – пример за положителна реакция на горските екосистеми към климатичните промени и промяната на земеползването“. Проектът е финансиран  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ от Фонд „Научни изследвания“, ръководител: гл. ас. д-р Димитър П. Димитров.

Read More…

Конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

На основание Решение №332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. и публикация в Държавен вестник, бр. 68/31.07.2020 г., Институт за гората – БАН обявява конкурси за редовни и задочни докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

  • Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) редовно и 1 (един) задочно обучение;
  • Лесоустройство и таксация – 1 (един) редовно обучение.

Срок за подаване на документите: от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. в  Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св.Климент Охридски“ №132. За справки – forestin@bas.bg, тел. 0878230174.

Read More…

Лекция-беседа „Жлезистата слабонога – красива и опасна”

Лекция-беседа на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна” по проект КП-06-ПМ-31/1/2019 „Проучване на разпространението на  и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд Научни изследвания

Read More…

Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 65/21.07.2020 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурс за заемане на академични длъжности:

  • един  конкурс за “професор” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Горски култури, селекция и семепроизводство за нуждите на секция “Горска генетика физиология и култури”;
  • един конкурс за “главен асистент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите за нуждите на секция “Горска екология”.

Срок за подаване на документите – 21 септември 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института.

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.