Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 30 октомври 2018 г. от 10:30 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Института, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 132, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Exsitu запазване на горските генетични ресурси в стационарите Ясенково и Говедарци“ (научната специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“) на инж. Елена Борисова Недкова, редовен докторант в секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Научен ръководител: акад. Александър Александров
Научен консултант: проф. дсн Христо Цаков

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при Научния секретар на ИГ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИГ-БАН.

Семинар: „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“

Дата: 17-18 септември 2018г.

Място на провеждане:
17.09 (понеделник) – ДЛС „Витиня“ – СЗДП гр. Враца
18.09 (вторник) – Институт за гората – БАН, гр. София; бул. „Климент Охридски” № 132

 

На 17 и 18 септември 2018 г. в Държавно ловно стопанство „Витиня“ – СЗДП, гр. Враца и в Институт за гората – БАН ще се проведе семинар на тема „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“. Семинарът се организира от Институт за гората – БАН в партньорство с австрийското предприятие FRANZ МAYR-МELNHOF-SAURAU.

Преди 50 години в Института за гората е проведен Международен Симпозиум на тема: „Използване на въжените линии в дърводобива“ с подкрепата на FAO. В него са взели участие 16 чужди и 75 наши специалисти. Настоящият Семинар цели провеждането на дискусия относно възможностите и проблемите при използването на въжените линии в дърводобива, тъй като тя е особено актуална през последните години. На семинара ще бъдат представени нови технологии за работа с въжени линии на стръмни терени.

Предприятието “Franz МayrelnhofSaurau” (АВСТРИЯ) е най-голямото частно горско стопанство, владеещо 30 000 хектара гори в Алпите. То е пионер в производството на въжените линии: Turmfalke, Wanderfalke и Syncrofalke. Основната цел на семинара е проучване на възможностите за употреба на тези въжени линии на стръмни терени у нас. Ще бъдат дискутирани също технико-икономическите условия за приложението на линиите у нас и съответно възможностите за закупуване и транспортиране.

В дискусията ще участват специалисти от Дърводобивните предприятия, Държавните лесничейства, Институт за гората – БАН, ЛТУ и частни фирми, имащи опит в тази област. Участниците от “Franz Мayr-Мelnhof-Saurau” са Dipl. Forstwirt Willibald Ehrenhoefer – Директор на предприятието и DI Johannes Loschek – конструктор на въжените линии. От българска страна се очаква да вземат участие около 60 специалисти, включително представители на научната общност.

Пълната програма на семинара можете да свалите от Тук

Снимки от събитието:

Kонкурси за длъжност “главен асистент”

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“;

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска екология“.

Обявата е със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 62 /27.07.2018 г.

Документи се приемат в Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132.

Деловодство: тел.: (02) 962-04-47; Научен секретар: margaritageorgiev@gmail.com; 087 823 0174

Документи:
1. Публикация в „Държавен вестник”, бр. 62 /27.07.2018 г

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

В бр. 58/13.07.2018 г. на Държавен вестник е публикувана обявата с конкурс на Българска академия на науките за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г.В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация. В тази конкурсна сесия, ИБЕИ-БАН има заявени общо 3 редовни и 1 задочна докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

– Горски култури, селекция и семепроизводство – 2 бр. редовни и 1 бр. задочна докторантури
– Лесовъдство вкл. Дендрология – 1 бр. редовна докторантура.

Информацията е обявена и на сайта на Центъра за обучение при БАН.

Документи:
1. Обява конкурс
2. Приложение 1: Списък със специалностите
3. Публикация в държавен вестник бр. 58/13.07.2018 г.