Покана за участие в семинар „Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria“

Уважаеми колеги,

Институт за гората към БАН, Съюз на учените в България и Фондация REKK (Унгария) имат удоволствието да Ви поканят на семинар на тема:

“Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria”

Семинарът има за цел да събере разнообразна група от заинтересовани страни, включително учени, държавни служители, неправителствени организации и експерти, за да обсъдят и покажат потенциала и въздействието на модела FOX в контекста на България.

Семинарът ще се проведе на английски език, като при необходимост ще осигурим превод.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от European Climate Foundation – Grant Agreement # G-2301-65492

Дата: 05.10.2023 г., 10:00 ч.

Място на провеждане – Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София, заседателна зала „акад. Борис Стефанов“

За връзка и участие онлайн – click MS Teams link here

В приложение към тази покана ще намерите и програмата на семинара.

Вярваме, че Вашият опит и знания биха били ползотворни за обогатяване на дискусията и насочване на успешното прилагане на модела FOX в България.

Очакваме Ви,

С уважение,

проф. д-р Маргарита Георгиева и ас. д-р Лора СтоеваПрограма на семинара – PDF (136 KB)

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:

146 кв. м. – част от работилница на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 335,8 Евро (657 лв.) без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 04.09.2023 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 07.09.2023 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – чл.-кор. Г. Георгиев.

Конкурс за доцент

Обявен в бр. 29/31.03.2023 г. на Държавен вестник


Професионално направление
6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мира Любчева Георгиева

Научно жури 

 1. доц. д-р Георги Хинков (ИГ-БАН) – председател, становище
 2. проф. д-р Алескандър Ташев (ЛТУ) – рецензия
 3. доц. д-р Евгени Цавков (ЛТУ) – рецензия
 4. чл. кор. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – становище
 5. проф. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН) – становище
 6. доц. дн Красимира Петкова (ЛТУ) – становище
 7. доц. д-р Светослав Анев (ЛТУ) – становище

Материалите можете да намерите в секцията конкурси/конкурс за доцент

Редовен конкурс за прием на докторанти в Институт за гората – БАН за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение №441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в Държавен вестник, се обявява редовен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни и задочни докторантури по следните научни специалности:

 1. Екология и опазване на екосистемите – 1 (една) редовна – по професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование „Природни науки и математика“.
 2. Почвознание1 (една) редовна по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 3. Горски култури, селекция и семепроизводство 1 (една) задочна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 4. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 5. Лесовъдство, вкл. Дендрология 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 6. Лесоустройство и таксация 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
Read More…