Среща с потребители на кадри във връзка с акредитация на докторантска програма

Във връзка с програмна акредитация на докторантска програма по “Екология и опазване на екосистемите” към Институт за гората при БАН, се организира среща с потребители на кадри на защитилите ОНС “доктор” и докторанти по докторската програми с членовете на Експертната група към Националната агенция за оценяване и акредитация. Срещата ще се проведе на 08.12.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132.


За онлайн участие в срещата използвайте следният линк към Google Meet: meet.google.com/dfg-arvk-tir

Одобрен бенефициент по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ в Институт за гората – БАН

С решение на Управителния съвет на БАН от 10 ноември 2022 г., Протокол №25, по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, финансирана от МОН, за бенефициент по модул ‘Млади учени’ е одобрен следният учен:

1. маг. Максим Христов Янев, за скок от 18 месеца (новоназначен), считано от 01.11.2022 г.

Защита на дисертационен труд – ас. Димитър Тодоров Бояджиев

Задочен докторант: ас. Димитър Тодоров Бояджиев

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Изследване работата на мобилна комбинирана машина – (въжена линия и процесор) за извоз и обработка на обли дървени материали на стръмни терени в Родопите“ (научна специалност Лесоустройство и таксация)

Научен ръководител: проф. д-р Сотир Петров Глушков

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-410 от 01.09.2022 г.):

Председател: доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) – становище

Членове:
проф. д-р Иван Палигоров (ЛТУ-София) – рецензент                  
проф. д-р Михо Михов (ИПАЗР „Н. Пушкаров“) – рецензент    
проф. д-р Живко Гочев (ЛТУ-София) – становище                        
доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) – становище                        

Дата и място на защитата: 29.11.2022 г. (сряда) от 13:00 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

За повече информация: ТУК

Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в бр. 47/24.06.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Йонко Добринов Додев

Научно жури 
– доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) – председател, становище
– акад. Александър Александров (БАН) – рецензия
– проф. д-р Петър Стоянов  (ЛТУ) – рецензия
– проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – становище
– проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – становище
– доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – становище
– доц. д-р Момчил Панайотов (ЛТУ) – становище

Повече информация можете да намерите на страницата на института, в раздел “Конкруси