Сборник 150 години Българска академия на науките

Уважаеми Колеги и Приятели,
В секция продукти може да намерите електронен вариант на сборника, посветен на 150 години от основаването на БАН
Благодарим на всички, които се отзоваха на инициативата за реализирането му!

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020 г.

Институт за гората – БАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. по следните научни специалности:

  1. “Горски култури, селекция и семепроизводство” – 2 (двама) редовни и 1 (един) задочен докторанта.
  2. „Почвознание“ – 1 (един) редовен докторант.
  3. „Лесоустройство и таксация“ – 1 (един) редовен докторант.

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г., кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.

За справки – Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, forestin@bas.bg, 0878230174
Повече информация може да намерите: ТУК

Kонкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“, направление „Специални ползвания в горите“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“. 

Обявата е със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 56 /16.07.2019 г.

Документи се приемат в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132.Деловодство: тел.: (02) 962-04-47; Научен секретар: margaritageorgiev@gmail.com; 087 823 0174