Публична дисертационен труд – Ели Димитрова Павлова-Трайкова

Докторант на самостоятелна подготовка: Ели Димитрова Павлова-Трайкова

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Дата и място на защитата: 15.04.2020 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

В бр. 18/28.02.2020 г. на Държавен вестник е публикувана обявата с конкурс на Българска академия на науките за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г. В срок от 11.03.2020 г. до 08.05.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация.

В тази конкурсна сесия, Институт за гората – БАН има заявени общо 1 редовнd и 2 задочнr докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

  • Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 бр. задочна докторантура
  • Лесоустройство и таксация – 1 бр. редовна и 1 бр. задочна докторантури  

Информацията е обявена и на сайта на Центъра за обучение при БАН.

Обява на конкурса
Списък на специалностите

Обучителен курс в Институт за гората – БАН за Работа със Съвместната база данни по проект FOREST

На 20.02.2020 г. от 11:00 ч. в Института за гората – БАН се проведе Обучителен курс на служителите от Института за Работа със съвместната база данни по проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Курсът съдържаше три модула:

Read More…

Покана относно включване на интегрирани сметки за природния капитал и екосистемите в системата от Национални сметки на Република България

Проект: „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA), „HORIZОN 2020“

Във връзка с реализацията на горепосочения проект, Ви каним да участвате в две събития, които ще се състоят в Творческия дом на БАН (Варна, кв. Чайка, спирка Журналист, 43°15’50.3″N 28°01’53.9″E; 43.263963, 28.031628).

Read More…