ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

и на основание Заповед № РД-15-135/09.05.2022 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

2 бр. Специалист Лесоинженер

2 бр. Специалист Консервация на Околната среда

1 бр. Специалист – Еколог

Специалистите ще работят по изпълнение на Дейност 2: Изпълнение на противопожарни мерки по параметър “Бъдещи перспективи” за местообитания 4070 (BG0000496 Рилски манастир) и 5130 (BG0001011 Осоговска планина); продължение изпълнението на специфични задачи по Поддейност 2.3 Разработване на Планове за действие и Планове за превенция; стартиране изпълнението на Поддейност 2.4. етап 2.4.2. Организиране и провеждане на срещи с ключови отговорни лица. Специалистите ще бъдат ангажиранина допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 10 месеца считано от 01.06.2022 год.

Изисквания към кандидатите: завършено висше образование в областта на Екологията и/или Аграрните науки; задълбочена експертиза по екология, горско стопанство и управление на природни рискове; изготвяне на стратегически документи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер е предимство /ГИС/; работа по проекти, свързани с превенция и анализ на горски пожари е предимство; работа по проекти, свързани с оценка на биоразнообразието и природни рискове е предимство.

Необходими документи:

1.     Заявление – свободен текст

2.     Автобиография

3.     Диплома

4.     Други документи, потвърждаващи квалификация и опит

Срок за подаване на документите – 23.05.2022 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 25.05.2022 г.Prof. Miglena Zhiyanski PhDChief of “Forest ecology” Dept.Forest Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences

Конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,
бул. „Цар Освободител“№ 15, гр. София
20.05.2022 г., 10:00 ч.

На 20.05.2022 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе първата конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките.

На конференцията ще бъдат представени целите на проекта, очакваните резултати и извършената работа до момента.

Read More…

ОБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132, както следва:

30 кв. м. – гаражна клетка № 1 на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 120 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 11.05.2022 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 12.05.2022 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – чл. кор. дн. Г. Георгиев.