Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни докторантури по следните научни специалности:

  1. Почвознание – 1 (един) по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  2. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  3. Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Необходими документи:

• Молба за участие в конкурса до Директора на Институт за гората (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит).
• Автобиография.
• Диплома/Удостоверение за завършена магистратура.
• Медицинско свидетелство.
• Свидетелство за съдимост.
• Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област.
• Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лв.
• Декларацията по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/2000 г.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 12.06.2023 г. до 16.06.2023 г.
– по чужди езици от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността – средна оценка о писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

Срок за подаване на документите в деловодството на Институт за гората: от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Институт за гората – БАН, София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
За контакти: тел.: 0878230174; e-mail: forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

на основание Заповед РД 15-109/01.03.2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

5 бр. Специалисти, както следва:

3 броя Лесоинженер

2 броя Еколог

Специалиститите ще работят по изпълнение на Дейност 2 от проекта “Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър “Бъдещи перспективи” за природни местообитания 4070 и 5130″, Поддейност 2.5., етап 2.5.1 Работа с отговорни институции и етап 2.5.2. Организиране на обучения за работа по превенция на пожари в целевите територи

Специалиститите ще бъдат ангажирани на допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 4 месеца считано от 01.04.2023 год.
Задълженията и функциите на специалистите включват:
Участва в работата с отговорни институции във връзка с изграждането на реален модул на система за превенция на горски пожари в защитени зони 4070 и 5130.
Участва в организацията на обучения за работа с Методика по оценка на риска от поява на природни пожари и практическото използване за определяне на уязвими зони от поява на горски пожари
Участва в популяризирането на резултати от проекта, осигурявайки научна експертиза в сферата на лесовъдството и горското стопанство и практическа ефективност от предприети мерки за минимизиране появата на природни пожари на местно, регионално и национално ниво.
Комуникация и провеждане на срещи с отговорни институции и обмяна на информация, свързана с конкретните действия, необходими за превенция на пожари в зоните и реакция при настъпване на пожар.

Изисквания към кандидатите за позиции „Лесоинженер“ и „Еколог“: завършено висше образование;ОКС „Бакалавър“ в областта на „Аграрни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“; задълбочена експертиза по растениевъдство, животновъдство, екология, горско стопанство; изготвяне на документи с популярен характер, базирани на научно-обосновани подходи и методи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер за презентации; отлични интернет умения или отлични презентационни умения или опит в публичност и визуализация на проекти или опит в изпълнение на проекти, финансирани по ОП или опит при провеждане на обучения и информационни кампании.

Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст

2. Автобиография

3. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,

4. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – трудова книжка (когато е приложимо), др.

5. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Срок за подаване на документите – 10.03.2023 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 14.03.2023 г. от 10.30 ч. в зала „Акад. Мако Даков“ в сградата на Институт за гората – БАН.

Второ съобщение

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на защитена територия “Парангалица”

Свали PDF Download (pdf 259KB)

Регистрационна форма Download (docx 2MB)

Шаблон за презентации Download (pptx 691KB)

Шаблон за публикации Download (docx 21KB)