Филм, по повод 150-годишнина на БАН

Уважаеми колеги,

На 17 ноември 2019г. (неделя) от 14:00ч по БНТ 1 ще бъде излъчен документалният филм “Храмът на познанието”, по повод 150-годишнината на БАН.

Линк към програмата на телевизията:
https://www.bnt.bg/bg/a/khramt-na-poznanieto-150-godini-blgarska-akademiya-na-naukite

ЗАЛЕСИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ “FOREST”

На 10 ноември 2019 г., един от хълмовете по пътя за сръбското село Липовац осъмна покрит със стотици яворови фиданки. Петдесет сръбски и български младежи с готовност участваха в залесителната кампания, проведена в периода 8-10 ноевмври 2019 г. като част от изпълнението на дейностите по проект „За всеки спасил дърво“ FOREST. На събитието присъстваха представители на координационните екипи от трите партньорски организации: „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (МДРСРБ), Society Inovation Center, Ниш и Институт за гората – БАН. За обучението на младежите от страна на водещия и сръбския партньор беше осигурено участието на трима български и трима сръбски лесовъди и двама експерти за работа с младежи. От страна на Института за гората беше осигурено присъствието на представител на фирма SmartXMedia, изпълнител по договор №1-FOREST/27.09.2019г. „Създаване на Съвместна електронна база данни и уебсайт на проект FOREST”, който обучаваше и оказваше съдействие на младежите за публикуването на техните снимки и текстове на уебсайта на програмата и в съвместната база данни (https://cbc-forest.org/).

Read More…

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова
СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“)

Научни консултанти: доц. д-р Кънчо Калмуков и доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова
Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-382/25.07.2019 г.):

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател
  2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
  3. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент
  4. проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
  5. доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН)

Дата и място на защитата: 06.11.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST)

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST) На 4.10.2019 г. в гр. Ниш, Република Сърбия, се състоя Семинар на тема „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), в който Институт за гората – БАН е партньор, съвместно с Младежко движение за развитие на селските райони в България (гр. Ботевград) и NIIT Society Inovation Center (Ниш, Сърбия).
Read More…