Президентът връчи националното знаме на 27-та българска Антарктическа експедиция

С гордост от участието на нашия представител гл. ас. д-р Росица Янева и с високи очаквания от проекта “БИОМОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОМПОНЕНТИ ОТ ПОЛЯРНИ ЕКОСИСТЕМИ НА О-В ЛИВИНГСТЪН В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ” и екипа по изпълнението му – доц.д-р Миглена Жиянски, проф. д-р Мария Соколовска, доц. д-р Мария Глушкова и гл.ас. д-р Николина Грибачева!

Цялта статия в news.bnt.bg

Публична академична лекция – доц. д-р Ивайло Иванов Марков

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Изследвания, свързани с проблемите на горската таксация и лесоустройственото проектиране“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ивайло Иванов Марков на 31.10.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Мако Даков”.

Детайли за събитието

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 30 октомври 2018 г. от 10:30 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Института, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 132, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Exsitu запазване на горските генетични ресурси в стационарите Ясенково и Говедарци“ (научната специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“) на инж. Елена Борисова Недкова, редовен докторант в секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Научен ръководител: акад. Александър Александров
Научен консултант: проф. дсн Христо Цаков

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при Научния секретар на ИГ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИГ-БАН.

Семинар: „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“

Дата: 17-18 септември 2018г.

Място на провеждане:
17.09 (понеделник) – ДЛС „Витиня“ – СЗДП гр. Враца
18.09 (вторник) – Институт за гората – БАН, гр. София; бул. „Климент Охридски” № 132

 

На 17 и 18 септември 2018 г. в Държавно ловно стопанство „Витиня“ – СЗДП, гр. Враца и в Институт за гората – БАН ще се проведе семинар на тема „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“. Семинарът се организира от Институт за гората – БАН в партньорство с австрийското предприятие FRANZ МAYR-МELNHOF-SAURAU.

Преди 50 години в Института за гората е проведен Международен Симпозиум на тема: „Използване на въжените линии в дърводобива“ с подкрепата на FAO. В него са взели участие 16 чужди и 75 наши специалисти. Настоящият Семинар цели провеждането на дискусия относно възможностите и проблемите при използването на въжените линии в дърводобива, тъй като тя е особено актуална през последните години. На семинара ще бъдат представени нови технологии за работа с въжени линии на стръмни терени.

Предприятието “Franz МayrelnhofSaurau” (АВСТРИЯ) е най-голямото частно горско стопанство, владеещо 30 000 хектара гори в Алпите. То е пионер в производството на въжените линии: Turmfalke, Wanderfalke и Syncrofalke. Основната цел на семинара е проучване на възможностите за употреба на тези въжени линии на стръмни терени у нас. Ще бъдат дискутирани също технико-икономическите условия за приложението на линиите у нас и съответно възможностите за закупуване и транспортиране.

В дискусията ще участват специалисти от Дърводобивните предприятия, Държавните лесничейства, Институт за гората – БАН, ЛТУ и частни фирми, имащи опит в тази област. Участниците от “Franz Мayr-Мelnhof-Saurau” са Dipl. Forstwirt Willibald Ehrenhoefer – Директор на предприятието и DI Johannes Loschek – конструктор на въжените линии. От българска страна се очаква да вземат участие около 60 специалисти, включително представители на научната общност.

Пълната програма на семинара можете да свалите от Тук

Снимки от събитието: