Конкурс за заемане на академична длъжност

В бр. 56/23.06.2020 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следния нов конкурс за заемане на академични длъжности в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси”.

Срок за подаване на документите – 23 август 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

Конкурс за заемане на академична длъжност

В бр. 51/05.06.2020 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следния нов конкурс за заемане на академична длъжност “професор” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство за нуждите на секция “Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна”;

Срок за подаване на документите – 05 август 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. 

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

Публична защита на дисертационен труд на Петър Илиев Димов

Редовен докторант: маг. Петър Илиев Димов

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоите“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: проф. д-р Цветан Златанов

Дата и място на защитата: 18.05.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК

Публична защита на дисертационен труд на Ели Димитрова Павлова-Трайкова

Докторант на самостоятелна подготовка: Ели Димитрова Павлова-Трайкова

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Дата и място на защитата: 15.05.2020 г. (петък), от 11:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. 

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК