Проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ (споразумение с МОН ДО1-405/18.12.2020)

Проект LTER-BG „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания“ се реализира в рамките на Националната пътна карта за научни изследвания (2020-2027) . Надграждането на съществуващата научна инфраструктура ще съчетава централизирани дейности (виртуална инфраструктура и мобилно оборудване), както и разпределена физическа инфраструктура, разположена в 7 бр. площадки в България.

LTER-BG ще се разработва вконсорциум с координатор Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и партньори: Институт по океанология „Фритьоф Нансен” (ИО – БАН), Институт за гората (ИГ-БАН) и Лесотехнически университет (ЛТУ).

Мисията на LTER-BG e да осигури подходяща научна информация за опазване и устойчиво управление на уникалното биологичното разнообразие в Република България, екосистемите и техните услуги в полза на обществото чрез:
1. Надграждане на техническия и научен капацитет на отделните площадки, създав ане на висококачествени научни продукти

2. Обогатяване на изследователския процес и по-добро качество на научните изследвания, по-видими и разпознаваеми национални научни инфраструктури

3. Приложни изследвания за обществото и бизнеса, базирани на подхода „Единна система“ за социално-екологични изследвания и устойчиво развитие.

ИГ-БАН ще се ангажира с управлението на сайт биосферен резерват „Парангалица“ (съвместно с ИБЕИ-БАН) и изграждането на нова опитна площадка „Парангалица“.

Лице за контакт ИГ-БАН: проф. д-р Миглена Жиянски

Водещ партньор: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)
Лице за контакт: Доц. д-р Светла Братанова – Дончева, e-mail: sbrat@abv.bg http://www.lter-bulgaria.net/