Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН

Преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП
Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Приложенията към договора: