Защита на дисертационен труд – ас. Севдалин Вергилов Белилов

Задочен докторант: ас. Севдалин Вергилов Белилов

НСЗ: Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Насекоми-ксилофаги по видове от род Pinus и въздействието им за съхненето на култури в Ихтиманска Средна гора“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Научен ръководител: чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев

Научен консултант: доц. д-р Владимир Парунак Сакалян

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-537 от 28.11.2023 г.):

Председател: проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН)

Членове:
чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)

проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПНМ-БАН

доц. д-р Данаил Димитров Дойчев (ЛТУ)
доц. д-р Мария Цанкова Асенова (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 27.02.2024 г. (вторник) от 10:30 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

  1. Автореферат
  2. Резюме (на английски език)
  3. Рецензия проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов
  4. Рецензия доц. д-р Данаил Димитров Дойчев
  5. Становище чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев
  6. Сановище доц. д-р Мария Цанкова Асенова
  7. Становище проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева