Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА – БАН


Дата: 23.02.2018 г
на основание чл. 182 ал. 2 от Закона за обществените поръчки и изпълнение на проект „Общи трансгранични политики за защита на горите“ (FORPRO)“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България по Договор № РД02-29-49/05.02.2018 г. по Програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 г., срокът за получаване на оферти е удължен до 17.00 ч. на 26.02.2018 г.


Дата: 13.02.2018 г
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на безпилотно летателно средство в комплект с оборудване” по проект „Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България.


Дата: 06.02.2017 г.
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия
и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“
,
открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН
Преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП


Дата: 18.04.2016 г.
Предмет: Решение на комисията

Дата: 12.04.2016 г.
Предмет: Уведомление за отваряне на офертите

Дата: 04.04.2016 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-95/31.03.2016 г.
УИН номер на РОП: 9052095
Предмет: Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми


Дата: 05.01.2016 г.
Уведомление за отваряне на офертите

Дата: 22.12.2015 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-307/22.12.2015 г.
УИН номер на РОП: 9048852
Предмет: Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали


Дата: 15.12.2015 г.
Oттегляне Публична покана № 9048852/10.12.2015

Дата: 10.12.2015 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-307/10.12.2015 г.
УИН номер на РОП: 9048852
Предмет: Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали