Във връзка с Публична покана № 9049193/22.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали“ по проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги (TUNESinURB)“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдат разгледани, оценени и класирани на 07.01.2016 г. в 10.00 ч., в сградата на Институт за гората при БАН от комисия в състав, одобрен със Заповед № РД15-2/05.01.2016 г. на Директора на Институт за гората при БАН.