Контакти


Институт за гората

бул. „Св. Климент Охридски” №132
1756 София
Тел./факс: (02) 962 04-47
E-mail: forestin@bas.bg
forestin.bas@gmail.com

Директор
чл.-кор. дн Георги Георгиев
E-mail: ggeorg@bas.bg
Тел: +359 888 062 364

Научен секретар
Проф. д-р Маргарита Георгиева
E-mail: margaritageorgiev@gmail.com
Тел: +359 878 230 174

Председател на Научния съвет
Проф. д-р Миглена Жиянски
E-mail: miglena.zhiyanski@bas.bg
Тел: +359 882 198 888

Главен счетоводител
Анна Борисова
E-mail: annaborisova@abv.bg
GSM: 087 9976703

Канцелария
Тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705
E-mail: forestin@bas.bg

Връзки с обществеността
гл. ас. д-р инж. Росица Янева
E-mail: r.s.yaneva@gmail.com

Библиотека
Милена Димитрова
E-mail: mela_dim@abv.bg

Информационно-издателски център
E-mail: naukazagorata@abv.bg ; silvabalcanica@abv.bg