Дата на публикуване: 23 февруари 2018 ч.

Номер : 9073249
Срок : 26 февруари 2018, 17:00 ч.

изх. №РД-15-81/23.02.2018

23.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 182 ал. 2 от Закона за обществените поръчки и изпълнение на проект „Общи трансгранични политики за защита на горите“ (FORPRO)“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България по Договор № РД02-29-49/05.02.2018 г. по Програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 г., срокът за получаване на оферти е удължен до 17.00 ч. на 26.02.2018 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 27.02.2017 г., 9.30 ч., сградата на Институт за гората – БАН, с адрес: гр. София, бул. “Св. Климент Охридски” № 132, етаж 2, Деловодство.

Удължаване на срока на обществена поръчка