Дата на публикуване: 22.08.2019 ч.
Oткрита с Решение номер ОП-3 от 04.4.2019 г. на БАН.

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансиращата група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

Документи за сваляне:
Обявление за възложена поръчка
Приложение № 1 – Техническа спецификация
Приложение № 1б – Прогнозно потребление
Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя
Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя