ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА ПРИ БАН В КОНСОРЦИУМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАСТИТЕЛНО ЗДРАВЕ (ПЛАНТХЕЛТ)

Институтът за гората при БАН, съвместно с Аграрен университет – Пловдив (координатор) и Тракийски университет – Стара Загора, е участник в Консорциум за изграждане на Център за диагностика и технологии за растително здраве (ПЛАНТХЕЛТ). Проектът е финансиран от Министерството на науката и образованието по програма Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027 г.).

ПЛАНТХЕЛТ е национална научно-изследователска инфраструктура, съвкупност от диагностична лаборатория и свързани научни ресурси за диагностика, прогнози и технологии, насочени към изследване на растителното здраве. Центърът създава възможност за извършване на изследвания на съвременно системно ниво на факторите, въздействащи върху растителното здраве по веригата почва – растение – растителен продукт, като осигури възможност и за технологични решения за безопасни био-базирани растениевъдни продукти и фуражи за страната и Европейския Съюз (ЕС).

Основните характеристики на ПЛАНТХЕЛТ обхващат три компонента:

  • Изграждане и функциониране на лабораторен диагностичен и технологичен комплекс, включващ най-съвременни условия и оборудване с функционираща апаратура за комплексни изследвания на растителното здраве на култури и дървесни видове, за справяне с трите основни предизвикателства пред здравето на растенията – прогнозиране, превенция и защита.
  • Функциониране на научни и административни звена за провеждане на изследвания и за управление на проекта.
  • Функциониране на звено за експлоатация на получените резултати и продукти, връзка с техните обществени ползватели, комуникация, разпространение и защита на интелектуалната собственост.

ПЛАНТХЕЛТ ще предоставя резултати от фундаментални приложни изследвания и услуги към:

  • Научната и образователна общност в областта, чрез предоставяне на методологична рамка за комплексни изследвания на растителното здраве, с отчитане на климатичните промени.
  • Селскостопанския и горски сектори, държавни контролни органи и обществени организации, чрез дейност като Национална референтна лаборатория за растително здраве, предоставяща: експертни оценки, прогнози и технологични решения за системно осигуряване на растително здраве, екологосъобразна растителна защита на база DSS Decision Support System, международно сертифицирани (ISO) процедури за референтен анализ на фитопатогени, насекомни/ненасекомни вредители и микроорганизми в почвата и по растенията и микотоксини, инвазивни видове, количества ксенобиотици (тежки метали, химични ПРЗ) и био-агенти.
  • Анализи и технологии за използване на рециклирани води и органични материали за почвено плодородие.
  • Верификация и здравен паспорт на растенията, и др.

Предвижда се присъединяване към Европейски инфраструктури (METROFOOD-RI,), и други Европейски партньорски мрежи, ПЛАНТХЕЛТ ще бъде интегриран и в международни мрежи (EU EFSA и EPPO; Европейски форум на храните (European Food Forum (EFF), Европейска научна и технологична мрежа EUROAGRI, Sustainable Development Infrastructure in Agrifood (SDIA).