„Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

Срок за получаване на офертите: 14.04.2016 г. до 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 15.04.2016 г. в 10:00 ч., Институт за гората, 2 етаж

Публична покана АОП с изх. №РД15-95/31.03.2016 г. с ID 9052095
05.04.2016 г.

Заповед
05.04.2016 г.

Информация
05.04.2016 г.

Техническа спецификация
05.04.2016 г.

Образци
05.04.2016 г.

Проект на договор
05.04.2016 г.

Протокол комисия
15.04.2016 г.

Решение за участник
18.04.2016 г.

Уведомление участник
18.04.2016 г.

Договор EEA THUNES-9/14.06.2016
14.06.2016 г.