ДЕСЕТИ НУЧЕН СЕМИНАР на Институт за гората – БАН 10 декември 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България

ПРОГРАМА

СесияПостер/Презентаця
Докторантски разработки
1Определяне популационната плътност на вълка и дивите копитни животни в северния дял на Централна Стара планина чрез използване на фотокапани – Благой Койчев, Елица Попова
2Мониторинг върху дивечовите популации в района на Западен Пирин с помощта на фотокамери – Дамян Дамянов, Севдалин Белилов, Георги Георгиев
3Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности за биологична борба с патогена – Ева Филипова, Маргарита Георгиева
4Иновативен подход за оценка на здравословното състояние в горите чрез използване на безпилотни летателни системи, оборудвани с мултиспектрална камера и теренна верификация – Севдалин Белилов, Георги Георгиев, Маргарита Георгиева
5Характеристика на съобщества с участие на Fraxinus ornus L. – Стела Гюдорова
6Особености при инвентаризацията на издънкови дъбови дендроценози в района на Малешевска планина, в контекста на съвременните технологични възможности и нормативни изисквания – Веселин Маринков
7Производителност и рентабилност в дървесинопроизводството – Захари Ценов
8Изменение на запаса на въглерод в биомасата на горите в Рила планина за оценка на въглеродна сметка за природен капитал – Лора Стоева
Научни и научно-приложни разработки
9Предварителна оценка на ресурсния потенциал на популациите на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royle в дефилето на р. Искър между Лозенска и Плана планина от гледна точка на стопанското му ползване – Пламен Глогов, Стела Гюдорова, Мариям Божилова
10Study on the distribution of climbing plants (Climbers) on the territory of the Danube Island Aydemir, Bulgaria – Plamen Glogov, Georgi Hinkov, Mira Georgieva, Vania Kachova, Alexandru Ciuvat, Cristian AnghelusThis image has an empty alt attribute; its file name is 10.png
11A methodological approach for monitoring of riparian forests in protected areas on Danube islands – Georgi Hinkov, Plamen Glogov, Mira L. Georgieva, Vania Kachova, Alexandru Ciuvat, Cristian Anghelus
12Строеж по дебелина на култури от полусибсови потомства на селекционни клонове Robinia pseudoacacia L. в млада възраст – Пролетка Димитрова, Ангел Ферезлиев
13Промени на основните таксационни показатели, стоежа по дебелина и сортиментната структура в смесени култури от черен и бял бор след поражение от сняг в Северозападни Родопи – Ангел Ферезлиев
14Проблемът „Безопасност – сигурност” в борбата с горските пожари – Христо Цаков, Олимпия Роева, Веселин Маринков, Александър Делков
15Индексен метод и приложението му при изучаване на строежа и растежа на горски насаждения – Румен Петрин
16Прилагане на методични подходи за оценка на ерозията – Ели Павлова-Трайкова, Иван Маринов
17Интердисциплинарен метод за изучаване динамиката на горна граница на гората – Димитър П. Димитров
18Проект “FOREST” – Интердисциплинарен научно-образователен подход за ангажиране на младежи в дейности по опазване на горски екосистеми – Йонко Додев, Пламен Глогов, Маргарита Георгиева, Светозар Маджов
19Хищни мухи от семейство Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) от Западни Родопи, България – Михаил Кечев
20Насекоми-ксилофагипо смърча, елата и белия бор в насажденията, засегнати от ветровала в района на Смолян през 2018 г. – Георги Георгиев, Данаил Дойчев, Пламен Мирчев, Маргарита Георгиева, Гергана Заемджикова, Севдалин Белилов, Михаил Кечев, Мария Матова
21Интегрирана система за борба с гъботворката (Lymantria dispar) на основата на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga – Георги Георгиев, Пламен Мирчев, Маргарита Георгиева, Мария Матова
22Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични реликтни съобщества от бяла и черна мура (Pinus peuce и Pinus heldreichii) в България – Пламен Мирчев, Георги Георгиев, Маргарита Георгиева, Севдалин Белилов
23Основни дейности по проект „Общи трансгранични политики за защита на горите“ (FORPRO) по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG Гърция-България 2014-2020 г. – Георги Георгиев, Маргарита Георгиева, Пламен Мирчев
24Forest cooperatives as a social innovation approach in the bio-economy – Todor Stoyanov