Номер:9048852 / 10.12.2015

Настоящата поръчка се възлага по реда на Глава VIII “a” от ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали“. Целта на поръчката е да се осигури информация, публичност и популяризиране на задачите и резултатите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги (TUNESinURB)“ по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

Срок за получаване на офертите: 18.12.2015г. (Петък), 17:00 часа.