Конкурси за главен асистент

Конкурс, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на Държавен вестник

Професионално направление 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: ас. д-р Лора Георгиева Стоева
Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН № РД-15-55/07.02.2024 г.)

 1. проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски (ИГ-БАН) – председател
 2. чл. кор. дн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)
 3. проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН)
 4. проф. д-р Цветан Младенов Цветанов (ИБЕИ-БАН)
 5. доц. д-р Светла Вълева Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)

Заседанието на научното жури ще се проведе на 11.03.2024 г. от 9.30 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурси за главен асистент

 Конкурс, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: „Лесоустройство и таксация“ за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: ас. д-р Димитър Тодоров Бояджиев
Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН № РД-15-56/07.02.2024 г.)

 1. доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) – председател
 2. доц. д-р Ивайло Величков Величков (ИГ-БАН)
 3. доц. дн Ивайло Иванов Марков (ИГ-БАН)
 4. проф. д-р Живко Бонев Гочев (ЛТУ)
 5. доц. д-р Константин Николов Колев (ЛТУ)

Заседанието на научното жури ще се проведе на 14.03.2024 г. от 9.30 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурс, обявен в бр. 46/01.06.2021 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: „Почвознание“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Лора Николаева Кирова

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН № РД 15-334/30.07.2021 г.)

 1. проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски (ИГ-БАН) – председател
 2. проф. д-р Мария Грозева Соколовска (ИГ-БАН)
 3. проф. д-р Стоян Цветанов Недков (НИГГГ-БАН)
 4. проф. дн Ирена Димитрова Атанасова (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)
 5. доц. д-р Бисер Емилов Христов (ЛТУ)

Заседанието на научното жури ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска екология“, публикуван в бр. 65/21.07.2020 г. на ДВ.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Ели Димитрова Павлова-Трайкова


Научно жури:
1. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – председател
2. проф. дн Иван Маринов (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
4. проф. дн Росица Петрова (ЛТУ)
5. проф. д-р Светла Русева (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)

Дата на заседание на научното жури – 12.10.2020 г. от 10:00 часа в Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София. Материалите на кандидата се намират при Научния секретар.


Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска екология“, публикуван в бр. 65/21.07.2020 г. на ДВ.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Ели Димитрова Павлова-Трайкова


Научно жури:
1. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – председател
2. проф. дн Иван Маринов (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
4. проф. дн Росица Петрова (ЛТУ)
5. проф. д-р Светла Русева (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)

Дата на заседание на научното жури – 12.10.2020 г. от 10:00 часа в Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София. Материалите на кандидата се намират при Научния секретар.


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“, направление „Специални ползвания в горите“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ – бр. 56/16.07.2019 г. на ДВ.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Мариям Раффи Божилова
Научно жури:
1. доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) – председател
2. проф. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН)
3. доц. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН)
4. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ)
5. доц. д-р Виолета Димитрова (ЛТУ)
Дата на заседание на научното жури – 24.10.2019 г. от 9:00 часа в Заседателната зала
на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.
Материалите на кандидата се намират при Научния секретар.


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите – 1 (един) брой за нуждите на СНЗ „Горска екология“ – бр.62/27.07.2018 г. на ДВ.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Николина Петрова Грибачева
Научно жури:
1. проф. д-р Иван Маринов (ИГ-БАН) – председател
2. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
3. доц. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Виолета Димитрова (ЛТУ)
5. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)
Дата на заседание на научното жури – 08.10.2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала
на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.
Материалите на кандидата се намират при Научния секретар.


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“; – бр.62/27.07.2018 г. на ДВ.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Мира Любчева Георгиева
Научно жури:
1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател
2. доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН)
3. доц. д-р Ивайло Цветков (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Красимира Петкова (ЛТУ)
5. доц. д-р Наско Илиев (ЛТУ)
Дата на заседание на научното жури – 17.10.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала
на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.
Материалите на кандидата се намират при Научния секретар.


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите – 1 (един) брой за нуждите на СНЗ „Горска екология“ – бр.46/01.06.2018 г. на ДВ.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Росица Славчева Янева
Научно жури:
1. проф. д-р Иван Маринов (ИГ-БАН) – председател
2. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
3. доц. дн Миглена Жиянски (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Стоян Недков (НИГГГ-БАН)
5. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)
Дата на заседание на научното жури – 27.08.2018 г. от 9:30 часа в Заседателната зала
на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.
Материалите на кандидата се намират при Научния секретар.


Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция
„Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Пламен Станков Глогов
Научно жури:
1. проф. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – председател
2. доц. д-р Груд Попов (ИГ-БАН)
3. доц. д-р Мария Стоянова (ИГ-БАН)
4. проф. дн Спасимир Тонков (СУ „Св. Климент Охридски“)
5. доц. д-р Светла Дончева (ИБЕИ – БАН)
Дата на заседание на научното жури – 25.07.2018 г. от 9:30 часа в Заседателната зала
на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.
Материалите на кандидата се намират при Научния секретер.


Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник
Професионално направление: 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: Лесовъдство вкл. Дендрология
За нуждите на СНЗ „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората

Кандидат по конкурса: д-р Йонко Добринов Додев
Научно жури (Заповед на Директора на ИГ-БАН №РД15-326/03.08.2017 г.):
1. доц. д-р Груд Попов (ИГ-БАН) – председател
2. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ)
4. доц. д-р Цветан Златанов (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Георги Костов (ЛТУ)

Дата на заседанието за изпит: 11 септември 2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала „акад.
Мако Даков“, Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.


Kонкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство вкл. Дендрология“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Института;

Обявата е със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” в бр. 41/23.05.2017 г.
Документи се приемат в Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132.

Деловодство: тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705

В бр.46/01.06.2018 г. на Държавен вестник Институтът за гората – БАН прави поправка на техническа грешка в обявление за обявен конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика (ДВ, бр. 35 от 2018 г., стр. 108), като вместо „професионално направление 4.4. Наука за земята“ да се чете: „професионално направление 4.3. Биологически науки“. Срокът за подаване на документите се удължава до 01 август 2018 г. (2 месеца от обнародването на поправката в „Държавен вестник“).
Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, София.

Кандидат по конкурса: ас. д-р Ели Димитрова Павлова-Трайкова


Научно жури:
1. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – председател
2. проф. дн Иван Маринов (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
4. проф. дн Росица Петрова (ЛТУ)
5. проф. д-р Светла Русева (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)

Дата на заседание на научното жури – 12.10.2020 г. от 10:00 часа в Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София. Материалите на кандидата се намират при Научния секретар.