ОБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132, както следва:

60 кв. м. – Екологична лаборатория на територията на Институт за гората. 

Месечна наемна цена – 240 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 29.11.2021 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 30.11.2021 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0882 68 99 25 – ас. Севдалин Белилов.

Институтът за гората при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 6 декември 2021 г. (понеделник), от 10:00 ч., ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности за биологична борба с патогена“ 

(научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

на редовен докторант Ева Илиева Филипова


секция “Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна”


Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Георгиева

Научен консултант: доц. д-р Кирил Василев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на Институт за гората (ТУК).

Публична академична лекция

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Характеристики на почви под горски култури и използване на торове и агролесовъдство за подобряването им“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ваня Георгиева Качова на 26.10.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”, при спазване на въведените противоепидемични мерки и присъствие до 30% от капацитета на залата.

Институтът за гората при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 4 октомври 2021 г. (понеделник), от 10:00 ч., ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видове от род Ulmus в Северна България” (научна специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство”)

на Николай Янчев Стоянов

докторант на самостоятелна подготовка в секция “Горска генетика, физиология и култури”

Научени консултанти: акад. Александър Александров

                                          доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на Институт за гората (ТУК).