Публична защита на дисертационен труд на маг. Благой Василев Койчев

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Благой Василев Койчев

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Въздействие на вълка (Canis lupus L.) върху популациите на копитния дивеч и взаимодействие с други едри хищници в Северния дял на Калоферска Стара планина“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Научен ръководител: чл. кор. дн Георги Цветков Георгиев

Дата и място на защитата: 04.10.2022 г. (вторник), от 10:30 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. 

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК

Програма “Млади учени и постдокторанти” 2022-2025 г.

На 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата “Млади учени и постдокторанти-2”, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Специфична цел на програмата е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

Срок за подаване на документи в деловодството на Институт за гората – 30.09.2022 г.

Документи:

Условия за кандидатстване

Допълнителна информация от сайта на EURAXESS

Критерии за оценка на кандидатите

Решение на МС за разкриване на НП „Млади учени и постдокторанти-2“

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

и на основание Заповед № РД-15-135/09.05.2022 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

5 бр. Специалисти, както следва:

1 брой Агроном, агротехнология и почвознание

1 брой Лесоинженер

1 брой Еколог

2 броя Графичен дизайнер

Специалиститите ще работят по изпълнение на Дейност 3 от проекта “Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър “Бъдещи перспективи” за природни местообитания 4070 и 5130″. Специалиститите ще бъдат ангажирани на трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 15 месеца считано от 01.09.2022 год.

Read More…

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – двама за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 63/06.08.2022 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 06.10.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).