Покана за обучение в Институт за гората по проект FOREST

На 20.02.2020 г. от 11:00 часа в зала “акад. Борис Стефанов” ще се проведе обучение на учени и докторанти от Институт за гората – БАН за работа със Съвместната база данни по проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Създаването на съвместна база данни между сръбската и българската страна за находищата и състоянието на видове, хабитати и екосистеми, е една от дейностите по проекта, за чието изпълнение отговаря Институт за гората. На обучението ще бъде представена информация за целите, ползите и функционалностите на Съвместната база данни, която може да бъде ползвана от всички учени от Института.

Лектори и модератори на обучението ще бъдат:

инж. Христо Георгиев – управител на фирма Смарт Екс Медиа ЕООД, изпълнител по договор No 1-FOREST за “Разработване на Съвместна електронна база данни и Уебсайт  за проект FOREST”;

доц. д-р Маргарита Георгиева – координатор на проект FOREST;

гл. ас. д-р Пламен Глогов – технически сътрудник на проект FOREST

гл. ас. д-р Мира Георгиева – администратор на уеб-сайта и базата данни по проект FOREST.

ОБЯВА

Институтът за гората при БАН обявява процедура по избор на наематели на помещение  с обща площ от 18 кв. м в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград, със седалище и адрес гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44.

Месечната наемна цена е в размер на левовата равностойност на 3 евро за кв. м без ДДС, или общо левовата равностойност на 54 евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 29.01.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Института за гората при БАН, гр. София, бул. Климент Охридски 132.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 30.01.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64, проф. дн Георги Георгиев, Зам. директор на Институт за гората.

ПОКАНА

Институтът за гората при Българска академия на науките Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„ПОЧВАТА – ФУНДАМЕНТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОЛЗИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ“

Лекцията ще бъде изнесена от проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски на 14.01.2020 г. (вторник) от 10:30 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

Oбучителен курс за младежите по проект „FOREST”

По какви белези се различават най-важните представители на иглолистните и широколистни дървесни видове у нас? Какво представляват екосистемните услуги? Защо е създадена NATURA 2000? Как да разбираме и прилагаме на практика понятията „екологичен мениджмънт” и „устойчиво управление на природните ресурси”? Това са само част от знанията, които младежите от проект „FOREST” получиха на “Международен младежки обучителен курс по опазване на природата и устойчиво ползване на горските ресурси”, който се проведе в периода 6-8.12.2019 г. в гр. Етрополе. 

Read More…