Конкурс за главен асистент

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция
„Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: ас. д-р Пламен Станков Глогов

Повече информация: ТУК

Тестване на дрон за научни цели със специалистите от Metrisis и Geographica Ltd. и учени от Институт за гората!🌲Екология и опазване на околната среда

Каним всички преподаватели, докторанти, млади учени, студенти и ученици от средни училища да вземат участие в тематично направление “Екология и опазване на околната среда” във Втората научна конференция с международно участие „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ на 08-09 ноември 2018 г. в Лесотехнически университет.
На конференцията ще бъде организирано изложение/преглед на младежката активност, на което ще бъдат представени резултати от младежки проекти, инициативи, продукти и др.
СРОКОВЕ
30 юни 2018 г. – краен срок за подаване на заявки за участие и резюме на докладите;
15 юли 2018 г. – краен срок за изпращане на потвърждение за приетите заявки;
30 септември 2018 г. – краен срок за изпращане на пълния текст на докладите и регистрационна форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Поправка на техническа грешка

В бр.46/01.06.2018 г. на Държавен вестник Институтът за гората – БАН прави поправка на техническа грешка в обявление за обявен конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика (ДВ, бр. 35 от 2018 г., стр. 108), като вместо „професионално направление 4.4. Наука за земята“ да се чете: „професионално направление 4.3. Биологически науки“. Срокът за подаване на документите се удължава до 01 август 2018 г. (2 месеца от обнародването на поправката в „Държавен вестник“).
Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, София.