Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 35/27.04.2021 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на секция “Горска генетика, физиология и култури”;

Срок за подаване на документите – 27 юни 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

Залесителна кампания, посветена на Седмицата на гората и Денят на земята в Института за гората при Българска академия на науките

Денят на Земята – 22 април, се отбеляза със засаждане на едроразмерни декоративни дървета и храсти в дендрариума на Института за гората – БАН. Кампанията е посветена на Седмицата на гората – професионален празник на българските лесовъди, който се провежда традиционно в началото на месец април. Посадъчният материал включва магнолия, японска вишня, кипарисови видове, гинково дърво, плачеща върба, бреза и др.

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА ПРИ БАН В КОНСОРЦИУМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАСТИТЕЛНО ЗДРАВЕ (ПЛАНТХЕЛТ)

Институтът за гората при БАН, съвместно с Аграрен университет – Пловдив (координатор) и Тракийски университет – Стара Загора, е участник в Консорциум за изграждане на Център за диагностика и технологии за растително здраве (ПЛАНТХЕЛТ). Проектът е финансиран от Министерството на науката и образованието по програма Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027 г.).

Read More…

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132, както следва:

30 кв. м. – гаражна клетка на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 120 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 20.04.2021 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 21.04.2021 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.