Стартира „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ (споразумение с МОН ДО1-405/18.12.2020)

На 21 януари 2021 г. се проведе стартираща онлайн среща на LTER-BG „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания“, обект от НПКНИ. Надграждането на съществуващата научна инфраструктура ще съчетава централизирани дейности (виртуална инфраструктура и мобилно оборудване), както и разпределена физическа инфраструктура, разположена в 7 бр. площадки в България.

Read More…

Оценка на здравословното състояние на горски насаждения по проект FOREST

Сред най-важните и интересни дейности, изпълнявани по младежки проект “За всеки спасил дърво” (FOREST) от Българо-Сръбската програма за сътрудничество, е проведеното в горите на Етрополска Стара планина обучение по лесозащита в периода 16-18 ноември 2020 г. Младите участници в проекта са запознати с най-актуалните  и иновативни методи за установяване на насекомни вредители и гъбни патогени в горските екосистеми, въздействието им върху горскодървесната растителност и методите за борба с тях. Институтът за гората при БАН (партньор по проекта), със съдействието на Центъра за природни и социални изследвания, привличат експерти от различни научни специалности, ангажирани с основните задачи по обучението на младежите.

Read More…

Десети научен семинар на ИГ-БАН

10 декември 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България

Прогарама с постери, подредени по номер на сесия, можете да намерите ТУК

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград към Институт за гората при БАН, със седалище и адрес гр.  Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44, както следва:

Стаи № 1, 2 и 3, с обща площ 49 кв. м.

Минимална месечна наемна цена: 147 Евро (без ДДС).

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 09.12.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 11.12.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.