Покана

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„ТАКСАЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ В ГОРСКИ КУЛТУРИ ОТ ДУГЛАСКА (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ангел Атанасов Ферезлиев на 29.11.2019 г.(петък) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

ЗАЛЕСИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ “FOREST”

На 10 ноември 2019 г., един от хълмовете по пътя за сръбското село Липовац осъмна покрит със стотици яворови фиданки. Петдесет сръбски и български младежи с готовност участваха в залесителната кампания, проведена в периода 8-10 ноевмври 2019 г. като част от изпълнението на дейностите по проект „За всеки спасил дърво“ FOREST. На събитието присъстваха представители на координационните екипи от трите партньорски организации: „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (МДРСРБ), Society Inovation Center, Ниш и Институт за гората – БАН. За обучението на младежите от страна на водещия и сръбския партньор беше осигурено участието на трима български и трима сръбски лесовъди и двама експерти за работа с младежи. От страна на Института за гората беше осигурено присъствието на представител на фирма SmartXMedia, изпълнител по договор №1-FOREST/27.09.2019г. „Създаване на Съвместна електронна база данни и уебсайт на проект FOREST”, който обучаваше и оказваше съдействие на младежите за публикуването на техните снимки и текстове на уебсайта на програмата и в съвместната база данни (https://cbc-forest.org/).

Read More…

Филм, по повод 150-годишнина на БАН

Уважаеми колеги,

На 17 ноември 2019г. (неделя) от 14:00ч по БНТ 1 ще бъде излъчен документалният филм “Храмът на познанието”, по повод 150-годишнината на БАН.

Линк към програмата на телевизията:
https://www.bnt.bg/bg/a/khramt-na-poznanieto-150-godini-blgarska-akademiya-na-naukite

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова
СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“)

Научни консултанти: доц. д-р Кънчо Калмуков и доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова
Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-382/25.07.2019 г.):

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател
  2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
  3. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент
  4. проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
  5. доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН)

Дата и място на защитата: 06.11.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.