Институтът за гората при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 4 октомври 2021 г. (понеделник), от 10:00 ч., ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видове от род Ulmus в Северна България” (научна специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство”)

на Николай Янчев Стоянов

докторант на самостоятелна подготовка в секция “Горска генетика, физиология и култури”

Научени консултанти: акад. Александър Александров

                                          доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на Институт за гората (ТУК).

Обучителен семинар по CAPLOCOM

В периода 4-5 Август 2021 г. в изпълнение на проект “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM“ CCI No. 2014TC16I5CB006 и Договор № РД-02-29-68/05.03.2021”, изпълняван по Програма ТГС Интеррег – ИПП между Р България и РС Македония, учени от Институт за гората при Българската академия на науките посетиха гр. Делчево и взеха участие Обучителен Семинар, обсъждайки научния и практико-приложния напредък в оценката и картирането на екосистемните услуги в граничния район на Осогово.

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г.

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС

За редовен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение №437 на МС от 02.06.2021 и публикация в Държавен вестник, бр. 61/23.07.2021 г. , в професионално направление 6.5. Горсо стопанство по следните научни специалности:

1. “Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите” – 1 (един) редовен докторант.

2. „Лесоустройство и таксация“ – 1 (един) редовен докторант.

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г., кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.

Read More…

Среща по проект CAPLOCOM

На 29.07.2021 г. в изпълнение на проект “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM“ CCI No. 2014TC16I5CB006 и Договор № РД-02-29-68/05.03.2021”, изпълняван по Програма ТГС Интеррег – ИПП между Р България и РСМакедония, учени от Институт за гората при Българската академия на науките посетиха гр. Македонска Каменица и взеха участие във  Втора работна среща, обсъждайки административни, финансови и организационни въпроси между партньорите.