Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в Институт за гората – БАН

Институт за гората при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №7/29.09.2023 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ – 2 (два) броя в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна.

Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора на Институт за гората за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Нотариално заверено копие на диплома за завършена магистърска степен в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина и приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50).
 5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 30.10.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За справки: Научен секретар на Институт за гората – БАН, тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com.

Покана за участие в семинар „Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria“

Уважаеми колеги,

Институт за гората към БАН, Съюз на учените в България и Фондация REKK (Унгария) имат удоволствието да Ви поканят на семинар на тема:

“Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria”

Семинарът има за цел да събере разнообразна група от заинтересовани страни, включително учени, държавни служители, неправителствени организации и експерти, за да обсъдят и покажат потенциала и въздействието на модела FOX в контекста на България.

Семинарът ще се проведе на английски език, като при необходимост ще осигурим превод.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от European Climate Foundation – Grant Agreement # G-2301-65492

Дата: 05.10.2023 г., 10:00 ч.

Място на провеждане – Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София, заседателна зала „акад. Борис Стефанов“

За връзка и участие онлайн – click MS Teams link here

В приложение към тази покана ще намерите и програмата на семинара.

Вярваме, че Вашият опит и знания биха били ползотворни за обогатяване на дискусията и насочване на успешното прилагане на модела FOX в България.

Очакваме Ви,

С уважение,

проф. д-р Маргарита Георгиева и ас. д-р Лора СтоеваПрограма на семинара – PDF (136 KB)

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:

146 кв. м. – част от работилница на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 335,8 Евро (657 лв.) без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 04.09.2023 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 07.09.2023 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – чл.-кор. Г. Георгиев.

Конкурс за доцент

Обявен в бр. 29/31.03.2023 г. на Държавен вестник


Професионално направление
6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мира Любчева Георгиева

Научно жури 

 1. доц. д-р Георги Хинков (ИГ-БАН) – председател, становище
 2. проф. д-р Алескандър Ташев (ЛТУ) – рецензия
 3. доц. д-р Евгени Цавков (ЛТУ) – рецензия
 4. чл. кор. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – становище
 5. проф. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН) – становище
 6. доц. дн Красимира Петкова (ЛТУ) – становище
 7. доц. д-р Светослав Анев (ЛТУ) – становище

Материалите можете да намерите в секцията конкурси/конкурс за доцент