Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност„доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Горска генетика,физиология и култури, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“(бр. 29/31.03.2023 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.
Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 31.05.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132.
Справки: Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).
31.03.2023 г.

Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни докторантури по следните научни специалности:

  1. Почвознание – 1 (един) по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  2. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  3. Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Необходими документи:

• Молба за участие в конкурса до Директора на Институт за гората (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит).
• Автобиография.
• Диплома/Удостоверение за завършена магистратура.
• Медицинско свидетелство.
• Свидетелство за съдимост.
• Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област.
• Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лв.
• Декларацията по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/2000 г.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 12.06.2023 г. до 16.06.2023 г.
– по чужди езици от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността – средна оценка о писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

Срок за подаване на документите в деловодството на Институт за гората: от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Институт за гората – БАН, София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
За контакти: тел.: 0878230174; e-mail: forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

на основание Заповед РД 15-109/01.03.2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

5 бр. Специалисти, както следва:

3 броя Лесоинженер

2 броя Еколог

Специалиститите ще работят по изпълнение на Дейност 2 от проекта “Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър “Бъдещи перспективи” за природни местообитания 4070 и 5130″, Поддейност 2.5., етап 2.5.1 Работа с отговорни институции и етап 2.5.2. Организиране на обучения за работа по превенция на пожари в целевите територи

Специалиститите ще бъдат ангажирани на допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 4 месеца считано от 01.04.2023 год.
Задълженията и функциите на специалистите включват:
Участва в работата с отговорни институции във връзка с изграждането на реален модул на система за превенция на горски пожари в защитени зони 4070 и 5130.
Участва в организацията на обучения за работа с Методика по оценка на риска от поява на природни пожари и практическото използване за определяне на уязвими зони от поява на горски пожари
Участва в популяризирането на резултати от проекта, осигурявайки научна експертиза в сферата на лесовъдството и горското стопанство и практическа ефективност от предприети мерки за минимизиране появата на природни пожари на местно, регионално и национално ниво.
Комуникация и провеждане на срещи с отговорни институции и обмяна на информация, свързана с конкретните действия, необходими за превенция на пожари в зоните и реакция при настъпване на пожар.

Изисквания към кандидатите за позиции „Лесоинженер“ и „Еколог“: завършено висше образование;ОКС „Бакалавър“ в областта на „Аграрни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“; задълбочена експертиза по растениевъдство, животновъдство, екология, горско стопанство; изготвяне на документи с популярен характер, базирани на научно-обосновани подходи и методи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер за презентации; отлични интернет умения или отлични презентационни умения или опит в публичност и визуализация на проекти или опит в изпълнение на проекти, финансирани по ОП или опит при провеждане на обучения и информационни кампании.

Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст

2. Автобиография

3. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,

4. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – трудова книжка (когато е приложимо), др.

5. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Срок за подаване на документите – 10.03.2023 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 14.03.2023 г. от 10.30 ч. в зала „Акад. Мако Даков“ в сградата на Институт за гората – БАН.