Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в бр. 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесоустройство и таксация“ за нуждите на секция „Лесовъдство
и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Иванов Марков

Повече информациq: ТУК

Конкурс за главен асистент

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция
„Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: ас. д-р Пламен Станков Глогов

Повече информация: ТУК

Тестване на дрон за научни цели със специалистите от Metrisis и Geographica Ltd. и учени от Институт за гората!🌲Екология и опазване на околната среда

Каним всички преподаватели, докторанти, млади учени, студенти и ученици от средни училища да вземат участие в тематично направление “Екология и опазване на околната среда” във Втората научна конференция с международно участие „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ на 08-09 ноември 2018 г. в Лесотехнически университет.
На конференцията ще бъде организирано изложение/преглед на младежката активност, на което ще бъдат представени резултати от младежки проекти, инициативи, продукти и др.
СРОКОВЕ
30 юни 2018 г. – краен срок за подаване на заявки за участие и резюме на докладите;
15 юли 2018 г. – краен срок за изпращане на потвърждение за приетите заявки;
30 септември 2018 г. – краен срок за изпращане на пълния текст на докладите и регистрационна форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА