OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132, както следва:

146 кв. м. – част от работилница на територията на Институт за гората (покривът на работилницата се нуждае от частичен ремонт).

Месечна наемна цена – 585 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 12.08.2022 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 16.08.2022 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в Институт за гората – БАН

Институт за гората при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №6/26.07.2022 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна.

Read More…

Институт за гората – БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание Заповед №I-107 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, Институт за гората – БАН обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2022-2023 г. по следните научни специалности: 

В професионално направление 6.1. Растениевъдство:

– Почвознание – 1 (един) редовно обучение.

В   професионално направление  6.5. Горско стопанство:

– Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) редовно обучение.

– Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение.

– Лесовъдство вкл. Дендрология – 1 (един) редовно обучение.

– Лесоустройство и таксация – 1 (един) редовно обучение.

Срок за подаване на документите: от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. 

За справки – проф. д-р Маргарита Георгиева, margaritageorgiev@gmail.com, тел. 0878230174.

Read More…

Конкурс за заемане на академична длъжност

В бр. 47/24.06.2022 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следния нов конкурс за заемане на академична длъжност:

  • един конкурс за “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси;

Срок за подаване на документите – 24 август 2022 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилник за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

24.06.2022 г.