гл. ас. д-р Йонко Додев

 

 

 

Секция

Лесовъдство и управление на горските ресурси

Адрес

 

Институт за гората – Българска академия на науките

бул. „Св. Климент Охридски“ №132

1756 София

Контакти

+ 359 887 50 55 44

Web / E-Mail

ionkododev@abv.bg

 

 • ResearcherID:
 • Scopus author ID:
 • Google Scholar– Yonko Dodev
 • Завеждащ Опитна база по букови гори „Етрополе“ на Институт за гората – БАН
 • Заместник – Председател на „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (ymdrab.eu)

Изследователски интереси

В научно-изследователски план работата ми като главен асистент и постдокторант към секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ е свързана с разработване на лесовъдски системи за устойчиво стопанисване на горите в България. Разработките ми са фокусирана върху горите от източен габър, иглолистните култури, създадени извън естествения им ареал, издънковите дъбови гори и др., като имат силно изразена практическа насоченост. Научните ми изследвания засягат теми като:

 • Еколого-лесовъдски характеристики на горските екосистеми;
 • Лесовъдски системи за устойчиво стопанисване на горските насаждения;
 • Биологична продуктивност на дендроценозите;
 • Дървесната биомаса като възобновяем енергиен източник;
 • Икономика, организация и управление на горите.

Като Завеждащ Опитна база по буковите гори – Етрополе работа ми включва събиране и обработване на теренна информация в горите и взаимодействие със структури на горската политика и лесовъдска практика в страната.

Проекти

 • „Определяне на лесовъдско обосновани системи за стопанисване на издънковите дъбови гори (вкл. цели на управлението, начини на възобновяване и отглеждане) в територията на Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово“. Договор №20520171/02.05.2017 г. между Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово и Институт за гората – БАН. 2017 – 2018 г. Член на екипа по изпълнение на проекта;
 • „Екология и фитоценологични особености на горите от източен габър (Carpinus orientalis) в България и лесовъдски системи за устойчивото им стопанисване“. Фонд „Научни изследвания“. В процедура на селекция на проекти. Ръководител проект.

Приключили проекти

 • „Екологична роля на горите от Carpinus orientalis в Етрополския дял на Стара планина и научнообосновани възможности за устойчивото им управление“. Договор №107/24.10.2013 г. между Изпълнителна агенция по горите – МЗХ и Институт за гората – БАН. 2013 – 2015 г. Ръководител проект;
 • „Трансформация на иглолистните култури, създадени в ареала на широколистни дървесни видове, в насаждения с естествен семенен произход“. Договор №153/07.12.2012 г. между Изпълнителна агенция по горите – МЗХ и Институт за гората – БАН. 2012 – 2015 г. Член на екипа по изпълнение на проекта;
 • „Комплексна оценка на потенциала на горскодървесни и аграрни видове за създаване на енергийни култури в България“. Договор №ДФНИ-Е01/6 от 30.11.2012 г. между Фонд „Научни изследвания“ и Институт за гората – БАН. 2012 – 2014 г. Член на екипа по изпълнение на проекта.

 

Публикации

Додев, Й., Г. Попов, 2011. Разпространение, структура и динамика на горите от Carpinus orientalis Mill. в източния дял на Западна Стара планина и възможности за устойчивото им управление“. сп. „Наука за гората“, кн.1-2, 3-25 стр., София, ISSN 0861-007X.

Попов, Г., Й. Додев, 2012. Горите от Carpinus orientalis Mill. и значението има за устойчивото развитие на горските екосистеми в България. Сп. Управление и устойчиво развитие, бр.3/2012, 86-92.

Попов, Г., Г. Костов, Ив. Марков, Д. Георгиева, М. Борисов, Й. Додев, 2014. Залесяванията в България и настоящите проблеми на иглолистните култури. Сборник научни публикации на Института за гората по случай 145 години Българска академия на науките, стр. 7-15.

Додев, Й., 2014. Оценка на енергийния потенциал на дървесината от Carpinus orientalis Mill. Сборник научни публикации на Института за гората по случай 145 години Българска академия на науките, стр. 254-262. ISBN 978-954-91423-8-9

Попов Г., Г. Костов, Ив. Марков, Д. Георгиева, М. Борисов, Й. Додев, 2015. Оценка на продуктивността и устойчивото развитие на иглолистни насаждения създадени извън естествения им ареал. Управление и устойчиво развитие кн. 6, 2015 г., 37-43, ISSN 1311-4506.

Попов Г., Г. Костов, Ив. Марков, Д. Георгиева, М. Борисов, Й. Додев, 2016. Трансформация на иглолистните култури създадени в долната лесорастителна зона. Доклади изнесени на Национално съвещание с международно участие „Перспективи и насоки за стопанисването на изкуствено създадени иглолистни гори“, проведено на 28-29.01.2016 г. в гр. Кюстендил. ISBN 978-954-8944-52-6, 42-58.

Додев Й., 2016. Еколого-лесовъдска характеристика на горите от Carpinus orientalis Mill. в Етрополска Стара планина и възможности за устойчивото им стопанисване. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Институт за гората – БАН, София.

Додев Й., Г. Попов, 2017. Екологично значение и стопанска дейност в горите от източен габър. Сп. Гора 1/2017 г., ISSN 0861 – 7570, стр. 19-21.

Попов Г., Ив. Марков, Й. Додев, Й. Петров, 2017. Издънковите дъбови гори в България – основни подходи при стопанисване. Сп. Гора 2/2017 г., ISSN 0861 – 7570, стр. 13, 20-21.

Додев Й., Ив. Марков, Г. Попов, Ф. Устабашиев, 2017. Растеж и производителност на горите от източен габър (Carpinus orientalis Mill.) в Етрополска Стара планина. Сп. „Наука за гората“ (под печат).