Инж. Магдалена Златанова

Лесоинженер

Секция

Лесовъдство и управление на горските ресурси

Адрес Институт за гората – Българска академия на науките
Бул. „Св. Климент Охридски“ №1321756 София
Контакти

+359 886334957

Web / E-Mail

http://www.fribas.bg/info/staff/Zlatanova 
magdalenazlatanova@gmail.com

 

Изследователски интереси

Динамика на горските екосистеми при различни режими на управление и природни нарушения; Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми.

Избрани проекти

Проект IKEA. Бенефициент WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма, България. Договор № 9E0710.04 (период 1); 9E0710.05 (период 2). Период на изпълнение: 2012 –. Участие: инвентаризация и картиране на стари гори в България.

Завършили проекти

Подобряване на стопанисването на планинските горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени (MFORES). Възложител: EEA Grants. Бенефициент: Институт за гората при БАН. Договор № D-33-64/13.07.2015. Период на изпълнение: 2015–2016. Ръководител на проекта: Ивайло Величков. Участие: оценка на структурата, растежа и възобновителния потенциал на иглолистни и смесени гори; техническа работа по моделиране на състоянието на горите и на екосистемните ползи и услуги предоставяни от тях при различни стопански режими и климатични въздействия.

Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа (ARANGE). FP7 (KBBE.2011.1.2-07). Договор № 289437. Период на изпълнение: 2012–2015. Координатор на проекта: Проф. Manfred Lexer (University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna). Участие: оценка на структурата, растежа и възобновителния потенциал на иглолистни и смесени гори; техническа работа по моделиране на състоянието на горите и на екосистемните ползи и услуги предоставяни от тях при различни стопански режими и климатични въздействия.

Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен в Беласица. Възложител: EEA Grants. Бенефициент: Институт за гората при БАН. Договор № BG 0031 EEA FM. Период на изпълнение: 2009–2011. Участие: оценка на структурата, растежа и възобновителния потенциал на насаждения доминирани от обикновен кестен.

Многофункционално стопанисване на издънковите гори: Принос към развитието на селските райони, поддържане на биоразнообразието, смекчаване на изменението на климата и адаптирано управление на природните ресурси . Възложител: SEE-ERA.NET. Договор № № 06–1000031–10648. Период на изпълнение: 2007–2009. Ръководител на проекта: Проф. Manfred Lexer (University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna). Участие: Оценка на структурата и  възобновителния потенциал на издънкови насаждения; оценка на структурата на дървостоите и на възобновителните процеси в смесени широколистни гори.

Публикации

Златанов Ц, Г Хинков, М Златанова. 2005. Екологични проблеми при стопанисването на дъбовите гори в района на Опорски рид. В: Василев С. (гл. ред.), „Balkan Conference of Young Scientists – Plovdiv”, Plovdiv, June 16–18, 2005, Series C: Technics and Technologies, Vol. V, 408–413.

Velichkov I, G Hinkov, T Zlatanov, M Zlatanova, H Hristova. 2010. Area distribution dynamics of Castanea sativa forests on the northern slopes of Belasitsa Mountain. Silva Balcanica 11(2): 21–26. ISSN: 1311–8706. SJR 0.124.

Величков И, Ц Златанов, Б Николов, М Георгиева, Г Хинков (съст.). 2011. Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица: адаптация към климатичните промени; поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на екосистемите. Институт за гората при БАН, Нео – Арт, Силистра, 34 стр. ISBN 987-954-91423-7-2.

Zlatanov T, I Velichkov, G Hinkov, M Georgieva, O Eggertsson, S Hreidarsson, M Zlatanova, G Georgiev. 2012. Site index curves for European Chestnut (Castanea sativa Mill.) in Belasitsa mountain. Sumarski list 3–4 (CXXXVI): 153–159. ISSN: 0373-1332. IF 0.13; SJR 0.199.

Zlatanov T, P Schleppi, I Velichkov, G Hinkov, M Georgieva, O Eggertsson, M Zlatanova, H Vacik. 2013. Structural diversity of abandoned chestnut (Castanea sativa Mill.) dominated forests: Implications for forest management. Forest Ecology and Management 291: 326–335. DOI: 10.1016/j.foreco. 2012.11.015. ISSN: 0378–1127. IF 2.67; SJR 1.783.

Zlatanov T, I Velichkov, M Georgieva, G Hinkov, M Zlatanova, G Gogusev, CS Eastaugh. 2015. Does management improve the state of chestnut (Castanea sativa L.) on Belasitsa Mountain, southwest Bulgaria? iForest-Biogeosciences and Forestry 8: 860–865. DOI: 10.3832/ifor1420-008. ISSN: 1971–7458. IF 1.07; SJR 0.513.

Величков И, Г Хинков, Г Гогушев, М Златанова, O Eggertsson, M Lexer, Ц Златанов. 2016. Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени. Институт за гората при Българска академия на науките, София, 12 стр., ISBN 978-619-7228-02-1.