Публична дисертационен труд – Ели Димитрова Павлова-Трайкова

Докторант на самостоятелна подготовка: Ели Димитрова Павлова-Трайкова

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Научен консултант: проф. дн Иван Ценов Маринов

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-59/07.02.2020 г.):
1. проф. дн Иван Маринов (ИГ-БАН) – председател на НЖ
2. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Илия Малинов (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)
4. доц. д-р Анни Делиева (УАСГ)
5. доц. д-р Вихра Стойнова (ИПАЗР „Н. Пушкаров“)

Дата и място на защитата: 15.04.2020 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала
„акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Материали по защитата:
– Автореферат
– Резюме (на английски език)
– Рецензия проф. д-р Мария Соколовска
– Рецензия проф. д-р Илия Малинов
– Становище проф. дн Иван Маринов
– Становище доц. д-р Анни Делиева
– Становище доц. д-р Вихра Стойнова