Нови конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 55/28.6.2024 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за заемане на академични длъжности:

  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един конкурс за “професор” по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност “Екология и опазване на екосистемите” за нуждите на секция “Горска генетика, физиология и култури”;
  • в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “Горски култури, селекция и семепроизвдство” за нуждите на секция “Горска генетика, физиология и култури”.

Срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на 28.8.2024 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Институт за гората. Справки: Научен секретар (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, гр. София, бул. “Св. Климент Охридски” №132.