Конкурси за доцент


Конкурси за доцент

 

Конкурс, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Димитър Петров Димитров

Научно жури 

 1. доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) – председател, рецензия
 2. проф. д-р Алескандър Ташев (ЛТУ) – рецензия
 3. проф. д-р Петър Стоянов (ЛТУ) – становище
 4. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – становище
 5. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – становище
 6. проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН) – становище
 7. доц. д-р Татяна Станкова (ИГ-БАН) – становище

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 27.05.2023 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.

Материали по процедурата:

 1. Списък на научната продукция
 2. Справка наукометрични показатели
 3. Хабилитационна справка
 4. Справка за научните приноси
 5. Резюмета на публикациите
 6. Рецензия проф. д-р Алескандър Ташев          BG    RU
 7. Рецензия доц. д-р Ивайло Величков              BG    EN
 8. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН)            BG    EN
 9. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)           BG    EN
 10. проф. д-р Петър Стоянов (ЛТУ)                       BG    EN
 11. проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН)        BG    EN
 12. доц. д-р Татяна Станкова (ИГ-БАН)                 BG    EN

Конкурс, обявен в бр. 29/31.03.2023 г. на Държавен вестник


Професионално направление
6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мира Любчева Георгиева

Научно жури 

 1. доц. д-р Георги Хинков (ИГ-БАН) – председател, становище
 2. проф. д-р Алескандър Ташев (ЛТУ) – рецензия
 3. доц. д-р Евгени Цавков (ЛТУ) – рецензия
 4. чл. кор. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – становище
 5. проф. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН) – становище
 6. доц. дн Красимира Петкова (ЛТУ) – становище
 7. доц. д-р Светослав Анев (ЛТУ) – становище

Материали по процедурата:

 1. Списък на научната продукция
 2. Справка наукометрични показатели
 3. Хабилитационна справка
 4. Справка за научните приноси
 5. Резюмета на публикациите
 6. Рецензия проф. д-р Алескандър Ташев                    BG    RU
 7. Рецензия доц. д-р Евгени Цавков                              BG    EN
 8. Становище чл. кор. дн Георги Георгиев           BG    RU
 9. Становище проф. д-р Маргарита Георгиева      BG    EN
 10. Становище доц. д-р Георги Хинков    BG    EN
 11. Становище доц. дн Красимира Петкова    BG    EN
 12. Становище доц. д-р Светослав Анев       BG    EN

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.09.2023 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


 

Конкурс, обявен в бр. 47/24.06.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Йонко Добринов Додев

Научно жури 

 1. доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) – председател, становище
 2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензия
 3. проф. д-р Петър Стоянов  (ЛТУ) – рецензия
 4. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – становище
 5. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – становище
 6. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – становище
 7. доц. д-р Момчил Панайотов (ЛТУ) – становище

Материали по процедурата:

 1. Списък на научната продукция 
 2. Справка наукометрични показатели
 3. Хабилитационна справка
 4. Справка за научните приноси
 5. Резюмета на публикациите
 6. Рецензия акад. Александър Александров                 BG    EN 
 7. Рецензия проф. д-р Петър Стоянов                           BG    EN
 8. Становище проф. д-р Миглена Жиянски                   BG    EN
 9. Становище проф. д-р Мария Соколовска                  BG    EN
 10. Становище доц. д-р Ивайло Величков                       BG    EN
 11. Становище доц. д-р Светла Братанова-Дончева     BG    EN 
 12. Становище доц. д-р Момчил Панайотов                   BG    EN 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.11.2022 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурс, обявен в бр. 35/27.04.2021 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: „Почвознание“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ваня Георгиева Качова

Научно жури 

 1. доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) – председател, становище
 2. проф. д-р Мария Грозева Соколовска (ИГ-БАН) – рецензия
 3. проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева-Конишева (ИПАЗР „Н. Пушкаров“) – рецензия
 4. проф. дн Ирена Димитрова Атанасова (ИПАЗР „Н. Пушкаров“) – становище
 5. проф. д-р Тома Ангелов Шишков (ИПАЗР „Н. Пушкаров“) – становище
 6. проф. дн Росица Цветкова Петрова (ЛТУ) – становище
 7. доц. д-р Бисер Емилов Христов (ЛТУ) – становище

Материали по процедурата:

 1. Списък с публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка самооценка на наукометрични показатели
 4. Хабилитационна справка
 5. Справка за научните приноси
 6. Резюмета на публикациите
 7. Рецензия проф. д-р Мария Грозева Соколовска  BG    EN
 8. Рецензия проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева-Конишева BG    EN
 9. Становище проф. дн Росица Цветкова Петрова  BG    EN
 10. Становище проф. дн Ирена Димитрова Атанасова BG    EN
 11. Становище проф. д-р Тома Ангелов Шишков BG    EN
 12. Становище доц. д-р Георги Хинков Иванов BG    EN
 13. Становище доц. д-р Бисер Емилов Христов BG   EN

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.09.2021 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурс, обявен в бр. 12/12.02.2021 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Пламен Станков Глогов

Научно жури
1. доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) – председател, становище
2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензия
3. проф. дн Димитър Павлов (ЛТУ) – рецензия
4. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) – становище
5. проф. д-р Димчо Иванов (Шуменски университет) – становище
6. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – становище
7. доц. д-р Мария Стоянова (ИГ-БАН) – становище

Материали по процедурата:
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка самооценка на наукометрични показатели
4. Хабилитационна справка
5. Справка за научните приноси
6. Резюмета на публикациите
7. Рецензия акад. Александър Александров [BG] [EN]
8. Рецензия проф. дн Димитър Павлов [BG] [EN]
9. Становище проф. д-р Димчо Иванов [BG] [EN]
10. Становище проф. д-р Светлана Банчева [BG] [EN]
11. Становище доц. д-р Ивайло Величков [BG] [EN]
12. Становище доц. д-р Светла Братанова-Дончева [BG] [EN]
13. Становище доц. д-р Мария Стоянова [BG] [EN]

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурс, обявен в бр. 12/12.02.2021 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания“ за нуждите на секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Гергана Иванова Заемджикова

Научно жури
1. чл. кор. дн Пламен Мирчев (ИГ-БАН) – председател, становище
2. проф. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – становище
3. проф. д-р Анелия Пенчева (ЛТУ) – рецензия
4. проф. д-р Здравко Хубенов (НПНМ-БАН) – рецензия
5. проф. д-р Румен Томов (ЛТУ) – становище
6. доц. д-р Катя Тренчева (ЛТУ) – становище
7. доц. д-р Данаил Дойчев (ЛТУ) – становище

Материали по процедурата:
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка самооценка на наукометрични показатели
4. Хабилитационна справка
5. Справка за научните приноси
6. Резюмета на публикациите
7. Рецензия проф. д-р Анелия Пенчева [BG] [EN]
8. Рецензия проф. д-р Здравко Хубенов [BG] [EN]
9. Становище чл. кор. дн. Пламен Мирчев [BG] [DE]
10. Становище проф. дн Георги Георгиев [BG] [RU]
11. Становище проф. д-р Румен Томов [BG] [EN]
12. Становище доц. д-р Катя Тренчева [BG] [EN]
13. Становище доц. д-р Данаил Дойчев [BG] [RU]

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.06.2021 г. от 11.30 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурс, обявен в бр. 56/23.06.2020 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания“ за
нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за
гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Светозар Иванов Маджов

Научно жури:
1. проф. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – председател, становище
2. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – становище
3. проф. дн Георги Тасев (ЛТУ) – рецензия
4. проф. д-р Христо Белоев (Русенски университет) – рецензия
5. проф. д-р Пламен Кангалов (Русенски университет) – становище
6. проф. д-р Валентин Николов (ВТУ „Т. Каблешков“) – становище
7. проф. д-р Красимира Георгиева (ТУ Стара Загора) – становище

Материали по процедурата:
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Сравка-самооценка – обобщена наукометрична информация
4. Справка наукометрични показатели
5. Хабилитационна справка
6. Справка за научните приноси
7. Резюмета на публикациите
8. Рецензия проф. дн Георги Тасев [BG] [RU]
9. Рецензия проф. д-р Христо Белоев [BG] [EN]
10. Становище проф. дн Георги Георгиев [BG] [RU]
11. Становище проф. д-р Мария Соколовска [BG] [EN]
12. Становище проф. д-р Валентин Николов [BG] [EN]
13. Становище проф. д-р Пламен Кангалов [BG] [EN]
14. Становище проф. д-р Красимира Георгиева [BG] [EN]

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.11.2020 г. от 11.00
ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132,
София.


Конкурс, обявен в брой 44 на Държавен вестник от 04.06.2019 г., за заемане на
академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско
стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация”, за нуждите на
секция Лесовъдство и управление на горските ресурси към ИГ-БАН
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ангел Атанасов Ферезлиев
Научно жури:
1. доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) председател
2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
3. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН), рецензент
4. доц. д-р Татяна Станкова (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН)
6. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ)
7. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ)

Материали по процедурата:
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Резюмета
5. Справка приноси
6. Хабилитационна справка
7. Рецензия на акад. Александър Александров BG EN
8. Рецензия на проф. дсн Христо Цаков BG EN
9.Становище на проф. д-р Милко Милев BG EN
10. Становище на проф. д-р Александър Ташев BG RU
11. Становище на доц. д-р Ивайло Величков BG EN
12. Становище на доц. д-р Татяна Станкова BG EN
13. Становище на доц. д-р Ивайло Марков BG EN
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.11.2019 г. от
10.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Кл. Охридски“
132, София


Конкурс, обявен в бр. 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник
Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесоустройство и таксация“ за нуждите на секция „Лесовъдство
и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Иванов Марков
Научно жури
1. проф. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – председател, становище
2. проф. дн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН) – становище
3. проф. дн Христо Цаков (ИГ-БАН) – становище
4. проф. дн Сотир Глушков (ИГ-БАН) – становище
5. проф. дн Христо Шехтов (ЛТУ) – рецензия
6. проф. дн Евгени Димитров (ЛТУ) – рецензия
7. проф. дн Георги Тасев (ЛТУ) – становище
Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета на публикациите
Рецензия проф. дн Христо Шехтов
Рецензия проф. дн Евгени Димитров
Становище проф. дн Иван Ц. Маринов
Становище проф. дн Георги Георгиев
Становище проф. дн Христо Цаков
Становище проф. дн Сотир Глушков
Становище проф. дн Георги Тасев
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.09.2018 г. от 10:30
часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“
№132, София.


Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник
Професионално направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: „Горски култури, селекция и семепроизводство“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мария Христова Глушкова

Научно жури
доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – Председател
акад. Александър Александров (ИГ-БАН)
проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
проф. д-р Милко Милев (ЛТУ)
проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ)
доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета

Рецензия акад. Александър Александров
Рецензия проф. д-р Милко Милев
Становище проф. дсн Иван Ц. Маринов
Становище проф. д-р Николина Цветкова
Становище доц. д-р Емил Попов
Становище доц. д-р Веселка Гюлева
Становище доц. д-р Петър Желев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.10.2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.


Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 18 от 08.03.2016 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „ Лесовъдство (вкл. Дендрология), за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Величков Величков

Научно жури:

проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН) – председател

акад. Александър Александров (ИГ-БАН)

проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)

проф. д-р Милко Милев (ЛГУ)

доц. д-р Васил Стипцов (ЛТУ)

доц. д-р Георги Костов (ЛТУ)

доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:

Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета
Рецензия акад. Александър Александров
Рецензия доц. д-р Васил Стипцов
Становище проф. дсн Иван Ц. Маринов
Становище проф. дсн Христо Цаков
Становище проф. д-р Милко Милев
Становище доц. д-р Георги Костов
Становище доц. д-р Петър Желев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 7 септември 2016 г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Института;

Обявата е със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” в бр.18 /08.03.2016 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132

Деловодство: Тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705