Защита на дисертационен труд – Димитър Насков Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: Димитър Насков Димитров

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен консултант: доц. д-р Георги Хинков Иванов

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-450/22.12.2020 г.):
1. доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН) – председател на НЖ
2. доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ)
4. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)
5. доц. д-р Симеон Богданов (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 15.04.2021 г. (четвъртък), от 13:00 ч., в Заседателната зала
„акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Материали по защитата:

– Автореферат
– Резюме (на английски език)
– Рецензия проф. д-р Александър Ташев
– Рецензия доц. д-р Светла Братанова-Дончева
– Становище доц. д-р Ивайло Марков
– Становище доц. д-р Георги Хинков Иванов
– Становище доц. д-р Симеон Богданов