Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 59 от 18.07.2014 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите”, за нуждите на секция «Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна» към ИГ-БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Маргарита Илиева Георгиева

Научно жури:
1. проф. дсн Пламен Мирчев (ИГ-БАН) председател
2. доц. д-р Соня Бенчева (ЛТУ) рецензент
3. проф. д-р Георги Цанков (пенсионер) рецензент
4. проф. дсн Иванка Лечева (Аграрен Университет – Пловдив)
5. проф. дн Марияна Накова (Аграрен Университет – Пловдив)
6. доц. д-р Анелия Пенчева (ЛТУ)
7. доц. д-р Славимира Драганова (ИПАЗР)

Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета
Рецензия на доц. д-р Соня Бенчева
Рецензия на проф. д-р Георги Цанков
Становище проф. дсн Иванка Лечева
Становище проф. дн Марияна Накова
Становище проф. дсн Пламен Мирчев
Становище доц. д-р Анелия Пенчева
Становище доц. д-р Славимира Драганова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 8 януари 2015 г. (четвъртък) от 11,30 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София