Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 18 от 08.03.2016 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „ Лесовъдство (вкл. Дендрология), за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН.

Повече информация