Конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2017/2018 г.

В брой 58/18.07.2017 г. на Държавен вестник беше публикувана обява за новия конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2017/2018 г.

Съгласно обявата, Институт за гората – БАН има подадени 3 заявки за редовни докторантури:
1. Професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна
специалност “Горски култури, селекция и се
мепроизводство”
2. Професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност ”
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите”
3. Професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИГ-БАН на адрес гр. София, бул. “Св. Климент Охридски” 132, тел. 02 9620447.

Дата на обявяване на конкурса – 15 август 2017 г.