Кръгла маса ЛТЕР

Проведе се кръгла маса на тема: Мониторинг на планинските екосистеми: екологични и социо-икономически аспекти по проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ

На 29 март 2024 г. в гр. София, х-л Хаят се проведе кръгла маса на тема: Мониторинг на планинските екосистеми: екологични и социо-икономически аспекти. По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред провеждането на мониторинг на планинските екосистеми, като бяха дискутирани възможностите за внедряване на съвременни технологии, приложение на интегрирани и комплексни екосистемни изследвания, както и необходимостта от отлична междуинституционална организация. Участниците проявиха силен интерес за включване в дискусията като резултат от усилията за създаване на единна работа среда и сътрудничество на проект LTER-BG „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания 2021-2027”.

На срещата присъстваха учени и преподаватели от различни институти на БАН, ЛТУ, СУ „Св. Климент Охридски“, специалисти и експерти от държавни агенции и институции.

Организатор: проф. д-р Миглена Жиянски, ръководител на РП 9 и ръководител на секция Горска екология, ИГ–БАН LTER-BG се разработва в консорциум с координатор Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и партньори Институт по океанология „Фритьоф Нансен” (ИО – БАН), Институт за гората (ИГ-БАН) и Лесотехнически университет (ЛТУ).