IX-ти научен семинар на Институт за гората – Покана

посветен на

150 години Българска академия на науките
80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев
Седмица на гората 2019 г.

11-12 април 2019 г.

ОРГАНИЗАТОРИ:
Институт за гората при Българска академия на наукитe
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ
Съюз на лесовъдите в България

Уважаеми колеги,

През 2019 г. се навършват 150 години от основаването на Българска академия на науките и 80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев.

Във връзка с отбелязване на двете годишнини, както и празника по случай Седмицата на гората 2019 г., на 11 и 12 април 2019 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората-БАН.

Всички докторанти от Институт за гората трябва да представят напредъка по разработваните от тях дисертационни трудове.

Всички учени от Институт за гората трябва да представят резултати от проектите, които изпълняват.

Участниците в семинара е необходимо да изпратят заглавие на презентация или постер в срок до 31 март 2019 г. на адрес margaritageorgiev@gmail.com.

Място на проверждане:
11.04.2019 – ДЛС Витошко-Студена
12.04.2019 – Институт за гората

За сваляне:
Покана Научен семинар 2019 г.
Програма Научен семинар 2019 г.