Публична покана „Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали“

Настоящата поръчка се възлага по реда на Глава VIII “a” от ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали“. Целта на поръчката е да се осигури информация, публичност и популяризиране на задачите и резултатите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги (TUNESinURB)“ по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

Бихме искали да Ви уведомим, че на стр. 27 от Информация за публичната покана е допусната техническа грешка. Текстът да се разбира:

Ц3min e най-ниската цена за изпълнение на Дейност 3. Организиране и провеждане на Заключителна конференция, с участие на представители на заинтересованите страни, чуждестранни гости, с включена прес-конференция.

Ц4min e най-ниската цена за изпълнение на Дейност 4. Изработка и доставка на печатни информационни материали – брошури, диплянки и постери.

Срок за получаване на офертите: 06.01.2016г. (Сряда), 17:00 часа.
Документи


Публикувано на: 15 януари, 2016г. в 15:00ч.:
Протокол комисия


Публикувано на: 19 януари, 2016г. в 11:00ч.:

Решение на Директора за класиране