Стартира проектът „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

Институт за гората при Българската академия на науките в партньорство с Националния университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“ , финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос Натура 2000 и биоразнообразие, BG16M1OP002-3.021.

Общата цел на проектното предложение е подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 4070 „Храстови съобщества с Pinus mugo“ и 5130 „Съобщества на Juniperus communis върху варовик“, предмет на опазване в мрежата Натура 2000. Тази обща цел ще се постигне чрез две специфични цели. Първата е намаляване на риска от горски пожари за природни местообитания 4070 и 5130, планирана за изпълнение в рамките на защитени зони BG0000496 Рилски манастир, BG0000366 Кресна – Илинденци и BG0001011 Осоговска планина. Втората специфична цел е благоприятно въздействие на екстензивната паша върху природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130, планирана за изпълнение в рамките на защитени зони BG0001007 Странджа и BG0000113 Витоша.

Изпълнението на проекта включва следните основни дейности: Разработване на актуализирана методика за оценка на прогнозния риск от възникване на пожар на ниво горски подотдел, защитена зона и местообитание по Натура 2000 и прилежащ пространствено рефериран риск-регистър с факторите за възникване на горски пожари; Определяне и картографиране на чувствителни територии, вкл. чрез иновативен за българската практика подход, чрез който се генерира фотограметричен цифров модел на температурата на повърхността; Изграждане на информационна система в 2 модула: Виртуален модул – интегрирана информационна платформа за текущ достъп до актуална информация, и Реален модул – съвременна териториална мрежа от предупредителни и информационни табели за повишаване информираността, минимизиране на риска от пожари и реакция при поява на пожари.

Предвижда се и разработване на Планове за действие и Планове за превенция, насочени към конкретните местообитания, както и съставяне и изпълнение на комуникационен план за повишаване на обществената информираност за предотвратяване на риска от пожари.

По проекта се планира и изграждане на капацитет на заинтересованите страни: Работа с отговорни институции, Организиране на обучения за работа с ИС и прилагане на Плановете за действие и Плановете за превенция, насочени към всички потенциални участници и заинтересовани страни (отговорни институции, активни неправителствени организации и граждани).

Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност от 1 814 057.29 лв.