СЪОБЩЕНИЕ

Направен е филм, чиято цел е да представи на широката общественост резултатите от проекта „Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени“(MFORES). Проектът е съфинансиран по Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014 г.
Филмът е публикуван в профила на МОСВ във Facebook.