Обява

logo

Институтът за гората обявява за продан ползвано ловно оръжие както следва:

А. Ловни карабини
– ZKK – 600 – кал. 30-06 – 2 броя в добро състояние по 500 лв. бр.;
– Т03 17-01 – кал. 5.6 – 1 брой в добро състояние – 80 лв.

В. Комбинирана пушка
– CZ 584 – кал. 5,6 х 52 R/12 – в добро състояние – 400 лв.
С. Гладкоцеви пушки
– ИЖ-27Е – кал. 12 – 2 броя в добро състояние – по 100 лв. бр.
– ИЖ 27 – кал. 12 в недобро състояние – 70 лв.
– БЮКАГ – кал. 12 – неработеща – 30 лв.
– Меркел – кал. 12 – средно добро състояние – 150 лв.

Адрес: 1756 София, бул. “Св. Кл. Охридски” 132, Институт за гората,
тел.: 0888985005

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

logo

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

инж. Язина Хелал Белуми, докторант на самостоятелна подготовка към Института за гората при БАН по научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ .

Секция: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“

Тема на дисертацията: „Проучване на ресурсите на розмарин (Rosmarinus officinalis L.) в масива на Орес – Бени Имлул, Алжир и възможности за експлоатация

Научeн консултант: доц. д-р Мария Стоянова

Научно жури (назначено със Заповед на Директора № РД-15-218/09.09.2015 г.):
1. проф. дсн Христо Цаков – председател (ИГ-БАН)
2. доц. д-р Димитър Стоянов (ЛТУ, пенсионер)
3. доц. д-р Мария Стоянова (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Христо Стойков (ИГ-БАН, пенсионер)
5. доц. д-р Йорданка Ганева (СУ, пенсионер)

Дата и място на защитата: 17.11.2015 г., 11:00 ч., Заседателна зала „акад. Б. Стефанов“ на ИГ-БАН, бул. „Кл. Охридски“, 132

Материали по защитата:
Автореферат
Рецензия – проф. дсн Христо Цаков
Рецензия – доц. д-р Димитър Стоянов
Становище – доц. д-р Мария Стоянова
Становище – доц. д-р Христо Стойков
Становище – доц. д-р Йорданка Ганева

Съобщение

Уважаеми колеги,logo

На 21.10.2015 г. от 11 часа в Институт за гората при БАН, зала “акад. Борис Стефанов”, ще бъде направена презентация на тема: “Географски информационни системи – какво, защо и как?” от Петър Димов, редовен докторант при Института
Всички колеги са поканени да вземат участие в това мероприятие!

Отдава под наем

logoИнститутът за гората при БАН отдава под наем площи (навеси) с площ 100 кв.м. на територията на института.

Цена – 2 евро/кв.м.

Aдрес на сградите: гр. София1756, бул. Св. Климент Охридски № 132.

За оглед и допълнителна информация може да се обръщате на телефон 0888649481