OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:

146 кв. м. – част от работилница на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 335,8 Евро (657 лв.) без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 04.09.2023 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 07.09.2023 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – чл.-кор. Г. Георгиев.

Конкурс за доцент

Обявен в бр. 29/31.03.2023 г. на Държавен вестник


Професионално направление
6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мира Любчева Георгиева

Научно жури 

  1. доц. д-р Георги Хинков (ИГ-БАН) – председател, становище
  2. проф. д-р Алескандър Ташев (ЛТУ) – рецензия
  3. доц. д-р Евгени Цавков (ЛТУ) – рецензия
  4. чл. кор. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – становище
  5. проф. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН) – становище
  6. доц. дн Красимира Петкова (ЛТУ) – становище
  7. доц. д-р Светослав Анев (ЛТУ) – становище

Материалите можете да намерите в секцията конкурси/конкурс за доцент

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

на основание Заповед РД 15-109/01.03.2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

5 бр. Специалисти, както следва:

3 броя Лесоинженер

2 броя Еколог

Специалиститите ще работят по изпълнение на Дейност 2 от проекта “Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър “Бъдещи перспективи” за природни местообитания 4070 и 5130″, Поддейност 2.5., етап 2.5.1 Работа с отговорни институции и етап 2.5.2. Организиране на обучения за работа по превенция на пожари в целевите територи

Специалиститите ще бъдат ангажирани на допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 4 месеца считано от 01.04.2023 год.
Задълженията и функциите на специалистите включват:
Участва в работата с отговорни институции във връзка с изграждането на реален модул на система за превенция на горски пожари в защитени зони 4070 и 5130.
Участва в организацията на обучения за работа с Методика по оценка на риска от поява на природни пожари и практическото използване за определяне на уязвими зони от поява на горски пожари
Участва в популяризирането на резултати от проекта, осигурявайки научна експертиза в сферата на лесовъдството и горското стопанство и практическа ефективност от предприети мерки за минимизиране появата на природни пожари на местно, регионално и национално ниво.
Комуникация и провеждане на срещи с отговорни институции и обмяна на информация, свързана с конкретните действия, необходими за превенция на пожари в зоните и реакция при настъпване на пожар.

Изисквания към кандидатите за позиции „Лесоинженер“ и „Еколог“: завършено висше образование;ОКС „Бакалавър“ в областта на „Аграрни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“; задълбочена експертиза по растениевъдство, животновъдство, екология, горско стопанство; изготвяне на документи с популярен характер, базирани на научно-обосновани подходи и методи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер за презентации; отлични интернет умения или отлични презентационни умения или опит в публичност и визуализация на проекти или опит в изпълнение на проекти, финансирани по ОП или опит при провеждане на обучения и информационни кампании.

Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст

2. Автобиография

3. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,

4. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – трудова книжка (когато е приложимо), др.

5. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Срок за подаване на документите – 10.03.2023 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 14.03.2023 г. от 10.30 ч. в зала „Акад. Мако Даков“ в сградата на Институт за гората – БАН.

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132, както следва:

30 кв. м. – гаражна клетка № 1 на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 120 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 01.02.2023 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 02.02.2023 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – чл. кор. дн. Г. Георгиев.