Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в Институт за гората – БАН

Институт за гората при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №7/29.09.2023 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ – 2 (два) броя в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна.

Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора на Институт за гората за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Нотариално заверено копие на диплома за завършена магистърска степен в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина и приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50).
 5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 30.10.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За справки: Научен секретар на Институт за гората – БАН, тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com.

Конкурс за доцент

Обявен в бр. 29/31.03.2023 г. на Държавен вестник


Професионално направление
6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мира Любчева Георгиева

Научно жури 

 1. доц. д-р Георги Хинков (ИГ-БАН) – председател, становище
 2. проф. д-р Алескандър Ташев (ЛТУ) – рецензия
 3. доц. д-р Евгени Цавков (ЛТУ) – рецензия
 4. чл. кор. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – становище
 5. проф. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН) – становище
 6. доц. дн Красимира Петкова (ЛТУ) – становище
 7. доц. д-р Светослав Анев (ЛТУ) – становище

Материалите можете да намерите в секцията конкурси/конкурс за доцент

КОНФЕРЕНЦИЯ

На 20.05.2022 г. от 10:00 ч. се състоя първата КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”.

Read More…