КОНФЕРЕНЦИЯ

На 20.05.2022 г. от 10:00 ч. се състоя първата КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”.

Read More…