Институт за гората – БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание Заповед №I-107 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, Институт за гората – БАН обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2022-2023 г. по следните научни специалности: 

В професионално направление 6.1. Растениевъдство:

– Почвознание – 1 (един) редовно обучение.

В   професионално направление  6.5. Горско стопанство:

– Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) редовно обучение.

– Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение.

– Лесовъдство вкл. Дендрология – 1 (един) редовно обучение.

– Лесоустройство и таксация – 1 (един) редовно обучение.

Срок за подаване на документите: от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. 

За справки – проф. д-р Маргарита Георгиева, margaritageorgiev@gmail.com, тел. 0878230174.

Read More…

Конкурс за заемане на академична длъжност

В бр. 47/24.06.2022 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следния нов конкурс за заемане на академична длъжност:

  • един конкурс за “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси;

Срок за подаване на документите – 24 август 2022 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилник за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

24.06.2022 г.

Публична защита на дисертационен труд на инж. Дамян Илиев Дамянов

Докторант на самостоятелна подготовка: инж. Дамян Илиев Дамянов

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Влияние на екологичните условия върху динамиката на числеността и темпа на увеличаване размера, тегло и развитието на трофея в зависимост от възрастта и пола на дивата свиня (Sus scrofa L., 1758) в България“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Дата и място на защитата: 01.07.2022 г. (петък) от 10:30 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите тук

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

и на основание Заповед № РД-15-135/09.05.2022 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

1 бр. Специалист Лесоинженер

Специалиститът ще работи по изпълнение на Дейност 2: Изпълнение на противопожарни мерки по параметър “Бъдещи перспективи” за местообитания 4070 (BG0000496 Рилски манастир) и 5130 (BG0001011 Осоговска планина); продължение изпълнението на специфични задачи по Поддейност 2.3 Разработване на Планове за действие и Планове за превенция; стартиране изпълнението на Поддейност 2.4. етап 2.4.2. Организиране и провеждане на срещи с ключови отговорни лица. Специалиститът ще бъде ангажиранна допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 9 месеца считано от 01.07.2022 год.

Изисквания към кандидатите: завършено висше образование в областта на Екологията и/или Аграрните науки; задълбочена експертиза по екология, горско стопанство и управление на природни рискове; изготвяне на стратегически документи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер е предимство /ГИС/; работа по проекти, свързани с превенция и анализ на горски пожари е предимство; работа по проекти, свързани с оценка на биоразнообразието и природни рискове е предимство.

Необходими документи:

1.     Заявление – свободен текст

2.     Автобиография

3.     Диплома

4.     Други документи, потвърждаващи квалификация и опит

Срок за подаване на документите – 13.06.2022 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 14.06.2022 г.