OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките
обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:
12 кв. м. – Стая № 7, намираща се в сграда № 2, етаж II.
Месечна наемна цена – 70 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 24.04.2020 г. Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 27.04.2020 г. При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години. Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

ОБЯВА

Институтът за гората при БАН обявява процедура по избор на наематели на помещение  с обща площ от 18 кв. м в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград, със седалище и адрес гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44.

Месечната наемна цена е в размер на левовата равностойност на 3 евро за кв. м без ДДС, или общо левовата равностойност на 54 евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 29.01.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Института за гората при БАН, гр. София, бул. Климент Охридски 132.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 30.01.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64, проф. дн Георги Георгиев, Зам. директор на Институт за гората.

Филм, по повод 150-годишнина на БАН

Уважаеми колеги,

На 17 ноември 2019г. (неделя) от 14:00ч по БНТ 1 ще бъде излъчен документалният филм “Храмът на познанието”, по повод 150-годишнината на БАН.

Линк към програмата на телевизията:
https://www.bnt.bg/bg/a/khramt-na-poznanieto-150-godini-blgarska-akademiya-na-naukite

Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 44/04.06.2019 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за заемане на академични длъжности в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

– един конкурс за “професор” по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност “Почвознание” за нуждите на секция “Горска екология”;

– един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “Лесоустройство и таксация” за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси”

Срок за подаване на документите – 04 Aвгуст 2019 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са
публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.