Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 44/04.06.2019 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за заемане на академични длъжности в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

– един конкурс за “професор” по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност “Почвознание” за нуждите на секция “Горска екология”;

– един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “Лесоустройство и таксация” за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси”

Срок за подаване на документите – 04 Aвгуст 2019 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са
публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.