Институт за гората – БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание Заповед №I-107 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, Институт за гората – БАН обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2022-2023 г. по следните научни специалности: 

В професионално направление 6.1. Растениевъдство:

– Почвознание – 1 (един) редовно обучение.

В   професионално направление  6.5. Горско стопанство:

– Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) редовно обучение.

– Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение.

– Лесовъдство вкл. Дендрология – 1 (един) редовно обучение.

– Лесоустройство и таксация – 1 (един) редовно обучение.

Срок за подаване на документите: от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. 

За справки – проф. д-р Маргарита Георгиева, margaritageorgiev@gmail.com, тел. 0878230174.

Необходими документи:

 1. Молба до Директора на Институт за гората – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография.
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Медицинско свидетелство за участие в конкурса.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. – само за редовните докторанти.
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • по специалността – от 05 до 09.12.2022 г.
 • по чужди езици     – от 12 до 16.12.2022 г.