Конкурс за доцент

Обявен в бр. 29/31.03.2023 г. на Държавен вестник


Професионално направление
6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мира Любчева Георгиева

Научно жури 

  1. доц. д-р Георги Хинков (ИГ-БАН) – председател, становище
  2. проф. д-р Алескандър Ташев (ЛТУ) – рецензия
  3. доц. д-р Евгени Цавков (ЛТУ) – рецензия
  4. чл. кор. дн Георги Георгиев (ИГ-БАН) – становище
  5. проф. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН) – становище
  6. доц. дн Красимира Петкова (ЛТУ) – становище
  7. доц. д-р Светослав Анев (ЛТУ) – становище

Материалите можете да намерите в секцията конкурси/конкурс за доцент