Конкурс за заемане на академична длъжност

В бр. 47/24.06.2022 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следния нов конкурс за заемане на академична длъжност:

  • един конкурс за “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси;

Срок за подаване на документите – 24 август 2022 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилник за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

24.06.2022 г.