Проект

Проект “Повишаване на горна граница на гората в резерват Царичина – пример за положителна реакция на горските екосистеми към климатичните промени и промяната на земеползването“. Проектът е финансиран  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ от Фонд „Научни изследвания“, ръководител: гл. ас. д-р Димитър П. Димитров.

Във връзка с изпълнението на проекта, през 2020 г. са осъществени теренни проучвания в района на резерват „Царичина“, НП Централен Балкан. В предварително подбраните пробни площи са измерени височините и диаметрите на дървесните растения. Извършено е картиране и определяне на координати с GPS на местоположението на всички проучвани дървета в изследвания район.

Екипът на проекта благодари за професионалната подкрепа на инж. Стоян Христов, главен инспектор на парков участък „Тетевен“.