Конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

На основание Решение №332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. и публикация в Държавен вестник, бр. 68/31.07.2020 г., Институт за гората – БАН обявява конкурси за редовни и задочни докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

 • Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) редовно и 1 (един) задочно обучение;
 • Лесоустройство и таксация – 1 (един) редовно обучение.

Срок за подаване на документите: от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. в  Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св.Климент Охридски“ №132. За справки – forestin@bas.bg, тел. 0878230174.

Необходими документи:

 1. Молба до директора на Институт за гората – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография.
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Медицинско свидетелство за участие в конкурса.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. – само за редовните докторанти.
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • по специалността – от 07 до 11.12.2020 г.
 • по чужди езици     – от 14 до 18.12.2020 г.

Обява – PDF

Списък със специалности – PDF