Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 12/12.02.2021 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурс за заемане на академични длъжности:

  • един конкурс за “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна;
  • един конкурс за “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси;
  • един конкурс за “главен асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Екология и опазване на екосистемите за нуждите на секция Горска екология.

Срок за подаване на документите – 12 април 2021 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилник за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.