Публична защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков

доц. д-р Ивайло Иванов Марков

НСЗ: Лесовъдство и управление на горските ресурси, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Изследвания по оценка на горите в Република България“

Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, Научна специалност Лесоустройство и таксация

Дата и място на защитата: 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София
Повече информация ТУК