Персонал

Директор
проф. д-р Миглена Жиянски

Заместник директор
проф. дсн Георги Георгиев

Научен секретар
доц. д-р Маргарита Георгиева

Председател на Научния съвет
проф. дсн Георги Георгиев

Главен счетоводител
Анна Борисова

Библиотека
Милена Димитрова

Информационен и издателски център
Васил Киров

Горска Екология

проф. д-р Миглена Жиянски
гл. ас. д-р Димитър П. Димитров – ръководител
гл. ас. д-р инж. Росица Янева
ас. д-р Ели Павлова-Трайкова
ас. д-р инж. Тодор Стоянов
асистент Лора Кирова
докторант инж. Дамян Дамянов
докторант Благой Койчев
докторант Лора Стоева
инженер Надежда Старшова
инженер Светослава Даскалова
инженер Йонка Василева

Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

чл. кор. дсн Пламен Мирчев – ръководител
проф. дсн Георги Георгиев
доц. д-р Маргарита Георгиева
доц. д-р Иван Петров
доц. д-р Михаил Кечев
гл. ас. д-р Гергана Заемджикова
инженер Мария Матова
докторант Ева Филипова
докторант Павел Топалов
докторант Сианна Хлебарска
докторант Севделин Белилов

Горска генетика, физиология и култури

доц. д-р Емил Попов – ръководител
доц. д-р Веселка Гюлева
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Ивайло Цветков
доц. д-р Татяна Станкова
доц. д-р Мария Глушкова
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова
гл. ас. д-р Ваня Качова
гл. ас. д-р Георги П. Георгиев
инж. д-р Мира Георгиева
агр. Пенка Стефанова
докторант Анелия Димитрова
градинар Димитър Бояджиев

Лесовъдство и управление на горските ресурси

доц. д-р Ивайло Марков – ръководител
доц. д-р Ивайло Величков
проф. дтн Сотир Глушков
доц. д-р Георги Хинков
доц. д-р Румен Петрин
гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев
гл. ас. д-р Йонко Додев
гл. ас. д-р Светозар Маджов
ас. Димитър Н. Димитров
ас. Пламен Глогов
ас. Мариам Божилова
инженер Екатерина Андонова
инженер Магдалена Златанова
инженер Васил Чакъров

Наблюдатели

Ангелина Цанева
Спас Ашков
Асан Шарански
Веселина Колева
Георги Христов
Йорданка Дамянова

Администрация и ФСО

Лидия Андонова
Елена Богева
Стилияна Коцева
Борислав Петров