Конкурси за докторанти

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020 г.

Институт за гората – БАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. по следните научни специалности:

 1. “Горски култури, селекция и семепроизводство” – 2 (двама) редовни и 1 (един) задочен докторанта.
 2. „Почвознание“ – 1 (един) редовен докторант.
 3. „Лесоустройство и таксация“ – 1 (един) редовен докторант.

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г., кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.

За справки – Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, forestin@bas.bg, 0878230174

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт за гората – БАН, в която кандидатите посочват специалността и формата на обучение, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 02 до 06.12.2019 г.
по чужди езици от 09 до 13.12.2019 г.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.